Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

O funduszu


Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest samorządową osobą prawną w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, posiadającą osobowość prawną, powołaną w 1993 roku na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Obecnie ich działalność określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem, regionalną instytucją finansów publicznych zaangażowaną w politykę rozwoju regionu, prowadzącą szeroką współpracę z zainteresowanymi instytucjami, podmiotami i osobami fizycznymi. Poprzez współfinansowanie działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska, jest podmiotem wspierającym ochronę środowiska, jako czynnika wzmacniającego i stabilizującego rozwój Wielkopolski.
Misja WFOŚiGW w Poznaniu brzmi: skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

WFOŚiGW w Poznaniu oferuje różnorodne formy pomocy finansowej:

 • pożyczki,
 • dotacje,
 • przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych (dla przedsiębiorców).

Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie:

 • ochrony wód i gospodarki wodnej,
 • ochrony powierzchni  ziemi i gospodarki odpadami,
 • ochrony atmosfery,
 • ochrony przyrody i krajobrazu,
 • monitoringu środowiska,
 • zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
 • wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej,
 • edukacji ekologicznej.

Wśród największych przedsięwzięć wspieranych dotąd przez WFOŚiGW w Poznaniu można wymienić:

1. Pożyczki:

Beneficjent Nazwa przedsięwzięcia kwota pomocy
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Murowana Goślina Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic 18 567 000,00 zł
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim 18 000 000,00 zł
Gmina Krotoszyn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II 17 381 729,20 zł
Spółka Wodno-Ściekowa PROSNA, Kalisz Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Kucharach 17 000 000,00 zł

/do realizacji w latach 2016-2018/

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o., Olszowa Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego 15 008 512,48 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Leszno Modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na budowie elektrociepłowni do wysokosprawnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze spalania gazu ziemnego 15 000 000,00 zł
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., Wągrowiec Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn 14 338 336,90 zł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Oborniki Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki 12 863 101,15 zł
Gmina Wieleń Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Wieleń 11 987 192,00 zł
Międzygminny Związek Wodociagów i Kanalizacji Wiejskich, Strzelce Wielkie Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela. Zadanie nr 2, 3, 4 etap II część 2, 5, 6, 7, 9 11 668 828,40 zł
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Poznań Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych 10 398 065,31 zł
Gmina Odolanów Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów 9 603 819,00 zł

2. Dotacje i przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym:

Beneficjent Nazwa przedsięwzięcia kwota pomocy
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Wielkopolskiego im. gen. S.Taczaka w Poznaniu Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego   10 074 650,00 zł

/lata 2010-2016/

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim   10 030 000,00 zł

/lata 2010-2016/

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego     8 888 000,00 zł

/lata 2010-2016/

Województwo Wielkopolskie Budowa zbiornika wodnego Jutrosin     7 407 550,24 zł
Województwo Wielkopolskie Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski     6 347 325,77 zł

/lata 2010-2016/

Miasto Poznań Ochrona powietrza w Poznaniu – Ochrona powietrza – likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu     4 027 158,00 zł

/środki własne WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w ramach programu Kawka II – do realizacji w latach 2015-2018/

Komenda Wojewódzka Policji, Poznań Termomodernizacja obiektów Wielkopolskiej Policji     2 601 244,53 zł

/lata 2010-2016/

Województwo Wielkopolskie Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego     2 495 600,00 zł
Województwo Wielkopolskie Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo     2 451 000,00 zł
Miasto Gniezno Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna     2 236 700,00 zł

/środki własne WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w ramach programu Kawka II – do realizacji w latach 2015-2018/

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych Wykonanie instalacji wymiany energii z odnawialnych źródeł geotermalnych, w ramach modernizacji instalacji wentylacji, dla POSUM w Poznaniu     1 500 000,00 zł
Powiat Poznański Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800 m2, zlokalizowanym w Komornikach, gm. Kleszczewo     1 200 000,00 zł