Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

O Projekcie


Logotyp PDE

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (dalej Projekt) realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).

www.doradztwo-energetyczne.gov.plMapa Polski z podziałem na wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
Realizacja Projektu Doradztwa Energetycznego będzie służyła:

 • zwiększeniu świadomości społeczeństwa w obszarze efektywności energetycznej i OZE poprzez umożliwienie wymiany informacji na poziomie lokalnym i regionalnym oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2009/28/WE a także dyrektywy 2008/50/WE;
 • wsparciu na poziomie lokalnym przygotowywania dobrej jakości Planów gospodarki niskoemisyjnej i wynikających z nich projektów dot. efektywności energetycznej i OZE;
 • stworzeniu zachęty dla jednostek samorządu terytorialnego do tworzenia stanowisk doradców energetycznych propagujących efektywność energetyczną i OZE;
 • stworzeniu systemu działań informacyjnych i szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji energetyków gminnych

Zadania:

 • doradztwo w zakresie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE;
 • przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w JST, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych przedsiębiorców;
 • informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze EE oraz OZE, m.in. w ramach POIiŚ 2014-2020, RPO 2014-2020 i krajowych źródłach finansowania;
 • doradztwo przy wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej;
 • wsparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów energetycznych.

Odbiorcy Projektu:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • miasta,
 • gminy,
 • państwowe jednostki budżetowe np.: urzędy statystyczne, prokuratury, sądy, więzienia, szkoły, internaty, leśnictwo, straż pożarna itp.,
 • szkoły wyższe,
 • organy władzy publicznej (np. ministerstwa),
 • osoby indywidualne,
 • inni odbiorcy.

my doradzamy

 

Pasek znaków programu