Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ochrona danych osobowych


Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w WFOŚiGW w Poznaniu jest Pani Aleksandra Zwolińska-Mańczak.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e-maila na adres: iod@wfosgw.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby WFOŚiGW w Poznaniu z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

 

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, NIP: 7781134790, REGON: 301313654, tel.: 61 845 62 00, adres e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wfosgw.poznan.pl lub pocztą tradycyjną kierując przesyłkę na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w poniższych celach:

1) rekrutacji pracowników na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku                               z podejmowaniem czynności zmierzających do zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa;

2) obsługi zatrudnienia, w tym prowadzenia akt osobowych oraz rozliczeń finansowych w związku z obsługą stosunku pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);

3) obsługi umów cywilnoprawnych i innych, obejmującej podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i realizację umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) działalności administracyjnej obejmującej w szczególności podejmowanie działań zmierzających do zawarcia oraz realizację umów na dostawę towarów i usług w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  lub z jej wyłączeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), kontaktowanie się z osobami wyznaczonymi do reprezentacji/kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), stosowanie środków ochrony mienia (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w związku z realizacją zadań ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO), realizacji pozostałych zadań publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5) udzielanie finansowego wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków własnych oraz NFOŚiGW, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla administratora danych usługi w celu realizacji ustawowych obowiązków oraz funkcjonowania WFOŚiGW w Poznaniu.
 2. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub pośrednio (publicznie dostępnych źródeł np. CEIDG, od Państwa pracodawcy itd.). Kategorie danych osobowych obejmują w szczególności dane identyfikacyjne, adresowe, finansowe, służbowe.
 3. Na zasadach określonych w przepisach RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych zostały naruszone przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej oraz zasadniczo do państw trzecich, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, Instagram oraz Twitter z zastosowaniem stosowanych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli wynika z przepisów prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy, zawarcia umowy na dostawę towarów i usług itd.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do upływu terminów przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i/lub przedawnienia roszczeń.
Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna – załącznik nr 1pdf0.20 MBPobierz
Klauzula informacyjna - obchody jubileuszu 30 lat WFOŚiGW - kontrahencidocx0.02 MBPobierz
Klauzula informacyjna - obchody jubileuszu 30 lat WFOŚiGW - uczestnicy wydarzeńdocx0.02 MBPobierz