Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Adaptacja do zmian klimatu i ochrona środowiska gruntowo-wodnego 2023

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska gruntowo-wodnego jest skierowany do poniższych podmiotów:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego ,
 • innych podmiotów posiadających osobowość prawną,
Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2023 r. do 31.03.2023 r.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 31.03.2023 r. do godz. 15.00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 31.03.2023 r.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania Efektu ekologicznego, w szczególności związane z:

 1. porządkowaniem gospodarki ściekowej, w tym:
 • budową, rozbudową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej (w tym roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg/ulic);
 • budową, rozbudową, modernizacją oczyszczalni ścieków, w szczególności roboty budowlane, roboty montażowe, urządzenia, sieci technologiczne oraz budynki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni;
 • budową przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z normą zharmonizowaną PN EN 12566-3+A2:2013E lub nowszą;

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:

a) obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, w tym z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika koncentracji,

b) obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego,

c) obszary, dla których przed 2028 rokiem został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków;

  • podłączeniem budynków do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028, ze zm.) wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną;

2. gospodarką osadami ściekowymi, w tym:

 • budową, rozbudową, modernizacją obiektów i instalacji związanych z gospodarką osadową;

3. gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi, w tym:

 • budową zbiorników retencyjnych naziemnych;
 • budową zbiorników retencyjnych podziemnych;
 • adaptacją istniejących zbiorników na potrzeby zbiorników retencyjnych;
 • budową instalacji rozsączającej lub nawadniającej, łącznie z budową zbiorników retencyjnych;
 • budową instalacji odprowadzającej wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiorników, łącznie z budową zbiorników retencyjnych,
 • rozszczelnieniem powierzchni nieprzepuszczalnych (z wyłączeniem dróg i ulic) o minimalnej powierzchni 100 m2;
 • budową, rozbudową, przebudową instalacji do odzysku wody szarej.

 

Forma dofinansowania

Pożyczka z możliwością umorzenia

Warunki finansowe
  1. finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
  2. pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona do wysokości:

a) 20% udzielonej kwoty, z zastrzeżeniem lit. b) – c) poniżej;

  1. b) 30% udzielonej kwoty na przedsięwzięcia realizowane przez:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki posiadają co najmniej 51% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym,
  • osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

z zastrzeżeniem lit c) poniżej;

          c) Łączna kwota umorzenia dla jednego przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł (słownie: dwóch milionów zł 00/100). Dla przedsięwzięć objętych pomocą publiczną, umorzenie pożyczki zostanie udzielone jako pomoc de minimis, zgodnie z limitami wynikającymi z właściwych unijnych aktów prawnych. Dniem udzielenia pomocy publicznej z tytułu umorzenia pożyczki będzie dzień podjęcia Uchwały Zarządu o umorzeniu pożyczki;
Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej

Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

 

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Zasady udzielania i umarzania pożyczek są dostępne na: https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnego są dostępne na:  https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

 

Kontakt

Tomasz Werbowski, tel. 61 845 62 52,  twerbowski@wfosgw.poznan.pl

Jędrzej Piątek, tel. 61 845 62 62, jpiatek@wfosgw.poznan.pl

W zakresie analizy zdolności kredytowej i dokumentów finansowych:

Beata Rempińska, tel. 61 845 62 39, brempinska@wfosgw.poznan.pl

Anna Pałczyńska, tel. 61 44 99 256, apalczynska@wfosgw.poznan.pl

W zakresie pomocy publicznej:

Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin Naborupdf0.36 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.31 MBPobierz
Spis załączników do wnioskupdf0.28 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychxlsx2.89 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.63 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Prognoza bilansu i rachunku wyników, wykaz zobowiązań, struktura wiekowa zobowiązań (wg wzoru F1, F2, F3, F4)xlsx0.04 MBPobierz

Spis załączników do umowypdf0.24 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy (wg wzoru A1-1)xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania kosztu przedsięwzięcia (według wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o wyborze wykonawcy (według wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą-wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Harmonogram wypłat i spłat rat pożyczki (według wzoru A10)xlsx0.02 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychxlsx2.89 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.66 MBPobierz
wzór umowy pożyczka umarzalna Samorząd 2023pdf0.29 MBPobierz
wzór umowy pożyczka umarzalna Podmiot 2023pdf0.33 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.18 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz