Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Edukacja ekologiczna 2023

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”:

 • JST
 • Organizacje pozarządowe
 • Inni wnioskodawcy

Szczegółowy wykaz podmiotów znajduje się w Regulaminie naboru.

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną, zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:

1) VII.1 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,

2) VII.2 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej,

3) VII.3 Konkursy, warsztaty, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4) VII.4 Seminaria, konferencje, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do wszystkich działań objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 30.01.2023 r. do 28.02.2023 r.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 28.02.2023 r. do godz. 15:00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 28.02.2023 r.

O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć objętych Naborem zalicza się koszty poniesione na:

 • w zakresie priorytetu VII.1:
 1. opracowanie i druk wydawnictw ekologicznych (tj. książki, monografie, albumy, komiksy, plakaty informacyjne, przewodniki, mapy edukacyjno-turystyczne, kalendarze edukacyjne) wraz z kosztami konsultacji merytorycznych treści wydawnictw;
 2. przygotowanie aplikacji o tematyce ekologiczno-przyrodniczej dotyczącej obszaru województwa wielkopolskiego (opracowania merytorycznego, opracowania graficznego oraz prac programistycznych z wyłączeniem kosztów utrzymania tj. nadzoru programistycznego, zakupu oprogramowania, dzierżawy serwera, domeny, zakupu infrastruktury);
 3. koszty produkcji wraz z emisją filmów, edukacyjnych programów telewizyjnych i audycji radiowych o tematyce ekologicznej;
 4. zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska lub przyrody;
 5. zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych lub pokazów dydaktycznych, w tym: zakup sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym.
 • w zakresie priorytetu VII.2:
  1. elementy edukacyjne związane z systemem zbierania wody opadowej/ deszczówki, tylko w przypadku gdy stanowią one element procesu edukacyjnego,  wyposażenie ścieżek lub ogródków dydaktycznych, służących edukacji w zakresie nauk przyrodniczych lub nauk o ochronie środowiska lub przyrody, w tym: zakup roślin wieloletnich (z wyłączeniem ziół, kwiatów), infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej (m.in. tablice edukacyjne, wiaty edukacyjne, ławki, ławostoły, kosze na odpady itp.), zakładanie łąk kwietnych w ogródkach dydaktycznych, system oznaczenia roślin i informacji o nich, w przypadku gdy działanie to stanowi element procesu dydaktycznego i służy celom edukacyjnym.

Koszty ponoszone na infrastrukturę edukacyjno – dydaktyczną muszą być ściśle powiązane z osiąganym wymiernym efektem ekologicznym.

 • w zakresie priorytetu VII.3:
 1. zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych i fotograficznych oraz usługi związane z realizowanym przedsięwzięciem (w tym wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty, konkursy);
 2. wynajem powierzchni do przeprowadzenia konkursów, warsztatów, olimpiad i innych imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą wraz
  z oprzyrządowaniem multimedialnym;
 3. nagrody rzeczowe, w szczególności: wydawnictwa, artykuły szkolne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, sadzonki roślin, sprzęt elektroniczny lub komputerowy, gry dydaktyczne, wycieczki edukacyjne (transport, bilety wstępu
  do obiektów przyrodniczych);
 4. „zielone szkoły”, obozy edukacyjne organizowane na terenie województwa wielkopolskiego (wyżywienie, nocleg, transport, bilety wstępu do obiektów przyrodniczych);
 5. wykonanie lub zakup materiałów dydaktycznych lub gadżetów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (torby ekologiczne, smycze, długopisy, ołówki, notesy i inne);
 6. przygotowanie i druk plakatów, bilbordów, banerów, ogłoszeń prasowych;
 7. prowadzenie zajęć, warsztatów, konkursów w trybie on-line – bez zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć.
 • w zakresie priorytetu VII.4:
 1. wynajem sal wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym, koszty tłumaczeń symultanicznych z kabiną tłumaczeniową;
 2. wynagrodzenie prelegentów/wykładowców;
 3. koszty organizacyjne związane bezpośrednio z celem przedsięwzięcia z wyłączeniem dofinansowania cateringu i noclegów;
 4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych, konferencyjnych i pokonferencyjnych;
 5. wykonanie lub zakup materiałów dydaktycznych lub gadżetów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (torby ekologiczne, smycze, długopisy, ołówki, notesy, karty pracy i inne);
 6. przygotowanie i druk plakatów, banerów;
 7. prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów w trybie on-line – bez kosztów zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć
Forma dofinansowania

Dotacja do części kosztów kwalifikowanych

Warunki finansowe

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji, określona dla poszczególnych priorytetów, może wynieść odpowiednio:

 • do 90% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.1,
 • do 90% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.2,
 • do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.3,
 • do 80 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.4

Wnioskodawca może wnioskować o dofinansowanie wyłącznie w formie dotacji do wysokości dofinansowania zgodnie z informacjami powyżej.

Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej powyżej maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji dla każdego priorytetu, w zależności od ilości złożonych Wniosków oraz poziomu spełniania kryteriów dostępu.

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków

https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt
Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin Naboru pdf0.32 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku wraz załącznikami pdf0.35 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.56 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotu doc0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów kodeksu cywilnegopdf0.32 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia sprawdzony i zatwierdzony przez inwestora w dwóch egzemplarzach (według wzoru A1-2b)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) sporządzone według wzoru A3-1docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19),docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o opłacaniu składek ZUS (według wzoru A17); ważność dokumentu wynosi dwa miesiące od daty sporządzeniadoc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego (według wzoru A16); ważność dokumentu wynosi dwa miesiące od daty sporządzeniadoc0.03 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Oświadczenie-o-braku-zmian-do-pomocy-publicznej_Załącznik-PP-4docx0.02 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.18 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz