Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Edukacja ekologiczna – doposażenie dydaktyczne i szkolenia

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”:

  • JST
  • Organizacje pozarządowe
  • Inni wnioskodawcy

Szczegółowy wykaz podmiotów znajduje się w Regulaminie naboru.

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną, zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:

1) VII.1 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,

2) VII.2 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej,

3) VII.4 Seminaria, konferencje, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do wszystkich działań objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu – w szczególności szkolenia dotyczące pracowników Wnioskodawcy (z wyłączeniem studiów magisterskich, podyplomowych itp.)

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 01.09.2022 r. do 26.09.2022 r.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 26.09.2022 r. do godz. 15:00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 26.09.2022 r.

O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć objętych Naborem zalicza się koszty poniesione na:

1)       w zakresie priorytetu VII.1:

 1. a) zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska lub przyrody,
 2. b) zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych lub pokazów dydaktycznych, w tym: zakup sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym,
 3. c) Zakup mobilnych kontenerów edukacyjnych wraz z wyposażeniem.

2)       w zakresie priorytetu VII.2:

 1. a) elementy edukacyjne związane z wyposażeniem ścieżek lub ogródków dydaktycznych, służących edukacji w zakresie nauk przyrodniczych lub nauk o ochronie środowiska lub przyrody, infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej (m.in. tablice edukacyjne, wiaty edukacyjne, ławki, ławostoły, kosze na odpady itp.).

3)       w zakresie priorytetu VII.4:

 1. a) wynajem sal wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym,
 2. b) opracowanie i druk materiałów szkoleniowych,
 3. c) wykonanie lub zakup materiałów dydaktycznych lub gadżetów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (torby ekologiczne, smycze, długopisy, ołówki, notesy, karty pracy i inne),
 4. d) koszt uczestnictwa w szkoleniu lub jego przeprowadzenia (z wyłączeniem kosztów dojazdu, delegacji, noclegów, wyżywienia itp.).
Forma dofinansowania

Dotacja do części kosztów kwalifikowanych

Warunki finansowe

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji, określona dla poszczególnych priorytetów, może wynieść odpowiednio:

 • do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.1,
 • do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.2,
 • do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.4

Wnioskodawca może wnioskować o dofinansowanie wyłącznie w formie dotacji do wysokości dofinansowania zgodnie z informacjami powyżej.

 

Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej powyżej maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji dla każdego priorytetu, w zależności od ilości złożonych Wniosków oraz poziomu spełniania kryteriów dostępu.

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt
Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naboru pdf0.28 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku wraz załącznikami pdf0.35 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.56 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotu doc0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów kodeksu cywilnegopdf0.32 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia sprawdzony i zatwierdzony przez inwestora w dwóch egzemplarzach (według wzoru A1-2b)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (według wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.06 MBPobierz
Oświadczenie o opłacaniu składek ZUS (według wzoru A17); ważność dokumentu wynosi dwa miesiące od daty sporządzeniadoc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego (według wzoru A16); ważność dokumentu wynosi dwa miesiące od daty sporządzeniadoc0.03 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Oświadczenie o braku zmian do pomocy publicznej (Załącznik-PP-4)docx0.02 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz