Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gospodarka odpadami 2023

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami jest skierowany do poniższych podmiotów:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,

2) podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

3) innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 13.03.2023 r. do 28.04.2023 r.

UWAGA: Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu termin złożenia wniosków został wydłużony do 15.05.2023 r.

Rodzaj zadania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania Efektu ekologicznego, w szczególności związane z:

 1. Systemami selektywnego zbierania odpadów, w tym::
 • budową, rozbudową lub modernizacją punktów selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) wraz z niezbędną infrastrukturą,
 • budową, rozbudową lub modernizacją instalacji do mechanicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą (segregacja odpadów selektywnie zebranych np. linie sortownicze),
 • budową, rozbudową, modernizacją infrastruktury tymczasowego magazynowania odpadów selektywnie zebranych przed przetworzeniem,

2. Odzyskiem i recyklingiem odpadów, w tym:

 • budową, rozbudową, modernizacją systemów do odzysku, w tym do ponownego wykorzystania (recyklingu) odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą,

3. Zagospodarowaniem, kompostowaniem odpadów biodegradowalnych, w tym:

 • budową, rozbudową, modernizacją systemów związanych z kompostowaniem selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych wraz z niezbędną infrastrukturą,
 • budową, rozbudową, modernizacją systemów związanych z poddaniem selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych procesowi fermentacji z odzyskiem energii wraz z niezbędną infrastrukturą,

4. Systemami termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, w tym:

 • budową, rozbudową, modernizacją instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii wraz z niezbędną infrastrukturą, (np. spalarnie),

5. Rekultywacją składowisk, w tym:

 • prace związane z zabezpieczeniem terenu składowiska przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko,
 • prace związane z ukształtowaniem terenu składowiska, odgazowaniem złóż odpadów, odtworzeniem gleb metodami technicznymi oraz dostosowaniem infrastruktury niezbędnej do właściwego użytkowania obiektu (stworzenie nowej i ewentualna rozbiórka zbędnej),
 • prace związane z zagospodarowaniem biologicznym terenu składowiska przez nasadzenia roślinności, zabiegi agrotechniczne, wodnomelioracyjne,
 • zakup i montaż urządzeń do monitoringu efektów rekultywacji, w celu oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonych działań,

6. Usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, likwidacją „bomb ekologicznych”, w tym:

 • usunięciem i zagospodarowaniem odpadów niewłaściwie składowanych lub magazynowanych wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi (w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów) realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego w trybie wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479, ze zm.) lub na podstawie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, ze zm.),

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty związane z organizowaniem miejsc, o których mowa w art. 24a ustawy o odpadach.

 

Forma dofinansowania

Pożyczka z możliwością umorzenia

Warunki finansowe

1) finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

2) pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona do wysokości:

a) 20% udzielonej kwoty, z zastrzeżeniem lit. b) – c) poniżej;

b) 30% udzielonej kwoty na przedsięwzięcia realizowane przez:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki posiadają co najmniej 51% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym,

– osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem lit c) poniżej;

c) łączna kwota umorzenia dla jednego przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł (słownie: dwóch milionów zł 00/100). Dla przedsięwzięć objętych pomocą publiczną, umorzenie pożyczki zostanie udzielone jako pomoc de minimis lub jako rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawana przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, zgodnie z limitami wynikającymi z właściwych unijnych aktów prawnych. Dniem udzielenia pomocy publicznej z tytułu umorzenia pożyczki będzie dzień podjęcia Uchwały Zarządu o umorzeniu pożyczki;

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej

Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek należy sporządzić w języku polskim zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

 

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Zasady udzielania i umarzania pożyczek są dostępne na: https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnego są dostępne na: https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Tomasz Werbowski, tel. 61 845 62 52 tomasz.werbowski@wfosgw.poznan.pl

W zakresie analizy zdolności kredytowej i dokumentów finansowych:

Beata Rempińska, tel. 61 845 62 39, brempinska@wfosgw.poznan.pl

Anna Pałczyńska, tel. 61 449 92 56, apalczynska@wfosgw.poznan.pl 

W zakresie pomocy publicznej:

Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naboru pdf0.47 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.26 MBPobierz
Spis załączników do wniosku pdf0.28 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychdoc0.16 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.63 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Prognoza bilansu i rachunku wyników, wykaz zobowiązań, struktura wiekowa zobowiązań (wg wzoru F1, F2, F3, F4)xlsx0.04 MBPobierz

Spis załączników do umowypdf0.24 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru A1-1)xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania kosztu przedsięwzięcia (według wzoru A2) xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o wyborze wykonawcy (według wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Harmonogram wypłat i spłat rat pożyczki (według wzoru A10)xlsx0.02 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychdoc0.16 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.66 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.18 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz