Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gospodarka ściekowa 2022

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej dla:

1)  jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,

2)  podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

3)  niewymienionych w pkt 1) – 2) podmiotów posiadających osobowość prawną,

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 14.03.2022 r. do 29.04.2022 r.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 29.04.2022 r. do godz. 15.00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 29.04.2022 r.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, związane z:
1) budową, rozbudową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej (w tym roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg/ulic);
2) budową, rozbudową, modernizacją oczyszczalni ścieków, w szczególności roboty budowlane, roboty montażowe, urządzenia, sieci technologiczne oraz budynki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni;
3) budową przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z normą zharmonizowaną PN EN 12566-3+A2:2013E lub nowszą;
4) Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:
a) obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, w tym z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika koncentracji,
b) obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
c) obszary, dla których przed 2028 rokiem został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków;
5) podłączeniem budynków do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028) wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną;
6) budową, rozbudową, modernizacją instalacji związanych z gospodarką osadową;
7) opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia jako element uzupełniający w/w przedsięwzięć.

Forma dofinansowania

Pożyczka z możliwością umorzenia

Warunki finansowe

1) finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
2) pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona do wysokości:
a) 30% udzielonej kwoty dla przedsięwzięć realizowanych w granicach aglomeracji ujętych w KPOŚK lecz nie więcej niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł 00/100),
b) 25% udzielonej kwoty dla przedsięwzięć realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK, lecz nie więcej niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł 00/100);

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek należy sporządzić w języku polskim zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Tomasz Werbowski, tel. 61 845 62 52,  tomasz.werbowski@wfosgw.poznan.pl

Jędrzej Piątek, tel. 61 845 62 62, jpiatek@wfosgw.poznan.pl

W zakresie analizy zdolności kredytowej i dokumentów finansowych:

Beata Rempińska, tel. 61 845 62 39, brempinska@wfosgw.poznan.pl

W zakresie pomocy publicznej:

Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naboru pdf0.31 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wniosku pdf0.43 MBPobierz
Spis załączników do wnioskupdf0.23 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.31 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.60 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.26 MBPobierz
Prognoza bilansu i rachunku wyników (wg wzoru F1, F2)xls0.11 MBPobierz
Wykaz zobowiązań (wg wzoru F3)xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa zobowiązań (wg wzoru F4)doc0.05 MBPobierz

Harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru A1-1)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.39 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.62 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (wg wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Załączniki do umowypdf0.22 MBPobierz
Harmonogram wypłaty i spłaty pożyczkixlsx0.02 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki umarzalnej Samorząd U-42pdf0.26 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki umarzalnej Podmiot U-43pdf0.30 MBPobierz
Źródła finansowania (wg wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz