Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”:

 • Jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych,
 • Samorządowych i państwowych jednostek posiadających osobowość prawną,
 • Państwowych i samorządowych instytucji kultury,
 • Fundacji i stowarzyszeń,
 • Związków wyznaniowych,
 • Spółek prawa handlowego,
 • Zakładów Opieki Zdrowotnej,

Szczegółowy wykaz podmiotów znajduje się w Regulaminie naboru.

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:

VI.1 Czynna ochrona przyrody na terenach objętych obszarowymi formami ochrony, zgodnie z planami ochrony lub planami zadań ochronnych;

VI.2 Ochrona i rozwój obszarów zieleni w miastach jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych i przewietrzania miast, a także przeciwdziałania efektowi termicznemu;

VI.3 Nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo. Tworzenie i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych;

VI.4 Listy Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny z wyłączeniem działań na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego, w tym obejmujące działania polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) oraz innych gatunków roślin i zwierząt mogących zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, wymienionych w Rozporządzeniu Ministrów z dnia  9 grudnia 2022 r.,

VI.5 Tworzenie i modernizacja ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich wolno żyjących gatunków rodzimych

VIII.3 Inne niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o znaczącej skali efektu ekologicznego (dotyczy realizacji prac w parkach zabytkowych i obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej) w tym działania związane z pielęgnacja drzew.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od dnia 20.02.2023 r. do dnia 15.03.2023 r. do godz. 15:00

O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione na:

 • usuwanie obcych i inwazyjnych gatunków zwierząt i roślin, w tym barszczu, Sosnowskiego, mogących zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym,
 • nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo – tworzenie i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych,
 • ochronę lub restytucję populacji roślin lub zwierząt lub grzybów gatunków zagrożonych oraz cennych ekosystemów, w tym siedlisk przyrodniczych,
 • prace związane z zakupem i nasadzeniami roślin lub prace pielęgnacyjne na terenach zieleni,
 • prace pielęgnacyjne w obrębie form ochrony przyrody ustanawianych przez radę gminy, z wyłączeniem stanowisk dokumentacyjnych,
 • rozwój i tworzenie ekologicznych murali zewnętrznych z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych i wertykalnych ogrodów, żywych zielonych ścian (zewnętrznych jak i wewnętrznych),
 • budowa tężni solankowych,
 • zewnętrzne stacje uzdatniania powietrza
 • na rzecz małej retencji na obszarach chronionych.
Forma dofinansowania

Dotacja do części kosztów kwalifikowanych, w formie dotacji.

Warunki finansowe

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji nie może przekroczyć 250 000,00 zł dla jednego przedsięwzięcia i może wynieść odpowiednio:

 • do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.1,
 • do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.2,
 • do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.3,
 • do 80 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.4,
 • do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.5,
 • do 85 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VIII.3,

Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej powyżej maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji dla każdego priorytetu, w zależności od ilości złożonych Wniosków oraz poziomu spełniania kryteriów selekcji.

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków:  https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy:

Julia Świokła – Chmielewska, tel. 61 845 62 79, jswiokla@wfosgw.poznan.pl
Agnieszka Kromrych – Rosik, tel. 61 845 62 88, arosik@wfosgw.poznan.pl
Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, mwagner@wfosgw.poznan.pl
Dorota Borowska, tel. 61 845 62 35, dborowska@wfosgw.poznan.pl
Katarzyna Berska – Stachnik, tel. 61 845 62 65, kberska@wfosgw.poznan.pl

Kontakt w sprawie rozliczenia umowy:

tel. 532 741 440
rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin Naboru Wnioskówpdf0.37 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wnioskupdf0.40 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu norm dla nasadzeńdocx0.02 MBPobierz
Formularz informacji do pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwiedoc0.04 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy pomocy de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.02 MBPobierz
Wykaz roślin obcego pochodzeniapdf0.18 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.56 MBPobierz

Harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia (wg wzoru A1-2b)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o wyborze wykonawcy (wg wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Oświadczenie o ujęciu w budżecie (wg wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów (wg wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkachdoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o płaceniu składek ZUSdoc0.04 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Oświadczenie o braku zmian do pomocy publicznejdocx0.03 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.47 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.18 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz