Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Modernizacja budynków straży pożarnych 2022

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność straży pożarnych

  • jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zwanych dalej „JST”,
  • ochotnicze straże pożarne, zwane dalej „OSP”,
  • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej tj. Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej „PSP”,
Terminy naboru

UWAGA!

W dniu 7 kwietnia Fundusz podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków w terminie wcześniejszym ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na nabór. Nowy termin zakończenia naboru wniosków to 8 kwietnia 2022 r. godz. 15. Wnioski w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 8.04.2022 r. do godz. 15.00. Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 8.04.2022 r. również do godz. 15.00.

Wnioski należy składać w terminie od 18.03.2022 r. do 15.04.2022 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabór.

W przypadku wyczerpania puli środków, Fundusz może zakończyć nabór w terminie wcześniejszym.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 15.04.2022 r. do godz. 15.00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 15.04.2022r.

 

 

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, związane z:
1) modernizacją źródła ciepła;
2) zakupem i montażem instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą;
3) zakupem i montażem towarzyszących magazynów energii dla instalacji fotowoltaicznej realizowanej w ramach przedsięwzięcia;
4) modernizacją istniejącego źródła światła na energooszczędne;
5) budową przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy;
6) termomodernizacją obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym;
7) modernizacją instalacji c.o., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła albo ujęciem modernizacji instalacji c.o. w audycie energetycznym;
8) modernizacją instalacji c.w.u., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła albo ujęciem modernizacji instalacji c.w.u. w audycie energetycznym.

Forma dofinansowania

Dotacja

Pula środków przeznaczona na nabór: 2 000 000,00 zł

Warunki finansowe

Kwota pomocy finansowej w formie dotacji może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z zastrzeżeniem że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć:
1) 30 000,00 zł, z zastrzeżeniem ppkt. 2) poniżej;
2) 70 000,00 zł dla przedsięwzięć obejmujących co najmniej koszty wskazane w § 4 ust. 3 pkt. 6) pod warunkiem ujęcia w audycie energetycznym w wariancie optymalnym przedsięwzięcia, co najmniej następującego zakresu prac:
a) docieplenie przegród budowlanych i/lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z modernizacją źródła ciepła lub
b) docieplenie przegród budowalnych i/lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej bez modernizacji źródła ciepła, o ile istniejące źródło ciepła spełnia wymogi określone w „Wymaganiach technicznych”.

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej

Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek należy sporządzić w języku polskim zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

 

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Dla przedsięwzięć obejmujących wyłącznie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej:

Adrian Zawadzki, tel. 61 845 62 77, azawadzki@wfosgw.poznan.pl

Michał Bugajny, tel. 61 845 62 74, mbugajny@wfosgw.poznan.pl

Dla Pozostałych przedsięwzięć:

Agnieszka Chatłas, tel. 61 845 62 96, agnieszka.chatlas @wfosgw.poznan.pl 

Anna Malanowska, tel. 61 845 62 37, amalanowska@wfosgw.poznan.pl  

W zakresie pomocy publicznej:

Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin Naboru pdf0.29 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wnioskupdf0.42 MBPobierz
Spis załączników do wniosku pdf0.23 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.56 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.60 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.29 MBPobierz

Harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru A1-2)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.56 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.62 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (wg wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Załączniki do umowypdf0.23 MBPobierz
Harmonogram wypłat dotacji xlsx0.02 MBPobierz
Wzór umowy dotacjipdf0.22 MBPobierz
Źródła finansowania (wg wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz