Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór Bioróżnorodność

Informacje


Wnioskodawca

JST
Organizacje pozarządowe
Inni wnioskodawcy

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi, zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:
VI.1 Czynna ochrona przyrody na terenach objętych obszarowymi formami ochrony, zgodnie z planami ochrony lub planami zadań ochronnych;
VI.2 Ochrona i rozwój obszarów zieleni w miastach jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych i przewietrzania miast, a także przeciwdziałania efektowi termicznemu;
VI.3 Nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo. Tworzenie i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych;
VI.4 Listy Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny z wyłączeniem działań na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego;
VI.5 Tworzenie i modernizacja ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich wolno żyjących gatunków rodzimych

Terminy naboru

od dnia 18.01.2021 r. do dnia 10.02.2021 r. do godz. 15:00

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć objętych Naborem zalicza się:
1) ochronę lub restytucję populacji roślin i zwierząt gatunków zagrożonych oraz cennych ekosystemów, w tym siedlisk przyrodniczych;
2) prace związane z zakupem i nasadzeniami roślin lub prace pielęgnacyjne na terenach zieleni;
3) prace pielęgnacyjne w obrębie form ochrony przyrody ustanawianych przez radę gminy, z wyłączeniem stanowisk dokumentacyjnych;
4) prace związane z usuwaniem stanowisk barszczu Sosnowskiego.

Forma dofinansowania

Dotacja

Wniosek sporządza się przy użyciu Generatora Wniosków, zgodnie z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”

Warunki finansowe

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść:
1) dla działań określonych w punkcie VI.1 Listy Przedsięwzięć Priorytetowych do 70% wartości kosztów kwalifikowanych;
2) dla działań określonych w punkcie VI.2 Listy Przedsięwzięć Priorytetowych do 60% wartości kosztów kwalifikowanych;
3) dla działań określonych w punkcie VI.3 Listy Przedsięwzięć Priorytetowych do 80% wartości kosztów kwalifikowanych;
4) dla działań określonych w punkcie VI.4 Listy Przedsięwzięć Priorytetowych, z wyłączeniem ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego, a obejmujące działania polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego, do 80% wartości kosztów kwalifikowanych;
5) dla działań określonych w punkcie VI.5 Listy Przedsięwzięć Priorytetowych do 70% wartości kosztów kwalifikowanych;

Przygotowanie wniosku

1. zadanie realizowane na terenie województwa wielkopolskiego
2. terminowe złożenie wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków

Warunki szczegółowe

1. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia Wniosku
2. przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w całości
3. koszty kwalifikowane zostaną poniesione w terminie od 01.01.2021 r. do 30.11.2021 r.
4. wskutek realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty Efekt ekologiczny
5. wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych stanowiących wpływy Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do Funduszu
6. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie zatwierdzonego przez organy nadzorcze jednostki „Programu usuwania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.)”, który będzie zawierał:
1) inwentaryzację występowania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na terenie jego występowania,
2) dokumentację fotograficzną miejsc występowania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na terenie jego występowania ,
3) harmonogram zabiegów usuwania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na terenie jego występowania,
oraz będzie określał stosowane metody, w tym unieszkodliwienie barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na terenie jego występowania.
7. W przypadku prowadzenia zabiegów na terenach niestanowiących własności Wnioskodawcy, Wnioskodawca musi przedstawić zgodę właściciela gruntów na prowadzenie zabiegów i kontrolę ich wykonania przez pracowników Funduszu w Poznaniu w trakcie obowiązywania umowy.
8. W przypadku dofinansowania priorytetu VI.3 Nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo. Tworzenie i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych, należy dostarczyć opinię właściwych jednostek (np. RDLP, RDOŚ itp.) nt. nasadzanych gatunków roślin.
9. W przypadku realizacji prac pielęgnacyjnych w obrębie form ochrony przyrody ustanawianych przez radę gminy (z wyłączeniem stanowisk dokumentacyjnych) należy dostarczyć Uchwałę Rady Gminy, lub Oświadczenie, że uchwała zostanie podjęta.

Kontakt

Dorota Borowska
tel. 61 845 62 35
dorota.borowska@wfosgw.poznan.pl

Julia Świokła – Chmielewska
tel. 61 845 62 79
julia.swiokla@wfosgw.poznan.pl

Agnieszka Kromrych – Rosik
tel. 61 845 62 88
agnieszka.rosik@wfosgw.poznan.pl

Katarzyna Berska – Stachnik
tel. 61 845 62 65
kberska@wfosgw.poznan.pl

Magdalena Wagner
tel. 61 845 62 14
magdalena.wagner@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naborupdf0.28 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami w zakresie działań planistycznych 2021pdf0.37 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.64 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.14 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publiczna 2021docx0.08 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de miniminsxlsx0.07 MBPobierz
Informacja na www. o rozpoczęciu naborudoc0.03 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w planie finansowym doc0.03 MBPobierz
Informacja o numerach rachunków bankowych doc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku od towarów i usług VAT xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięciaxlsx0.02 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o terminach realizacji przedsięwzięcia doc0.03 MBPobierz
Wyliczenie planowanego efektu ekologicznego (według wzoru: PR-Ochrona bioróżnorodności i świadczenia ekosystemowe),doc0.05 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz