Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków na Komendy PSP – samochody

Informacje


Wnioskodawca

Inni wnioskodawcy

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:
IV.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, w tym doposażanie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

Terminy naboru

od dnia 28.04.2021 r. do 21.05.2021 r. do godz. 15.00

Wniosek sporządza się przy użyciu Generatora Wniosków, zgodnie z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”

Zakres finansowania

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska:
1) zakupu samochodów specjalnych m.in.:

 • specjalnych ratowniczo – gaśniczych do przewozu ratowników, środków gaśniczych i specjalistycznego sprzętu na miejsce akcji,
 • specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 • specjalnych transportowych (typu bus) do przewozu ratowników na miejsce akcji,
 • specjalnych kwatermistrzowskich do przewozu specjalistycznego sprzętu na miejsce akcji

2) zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i warsztatowego:

 • aparatów ochrony dróg oddechowych,
 • masek do aparatów ODO,
 • butli do aparatów ODO,
 • urządzeń do diagnostyki sprzętu ODO oraz sprężarek powietrznych.

3) zakupu środków ochrony indywidualnych strażaka, m.in.:

 • ubrań specjalnych strażaka,
 • butów specjalnych,
 • hełmów, kominiarek, rękawic specjalnych,
 • ubrań ochronny chemicznej i biologicznej w tym rękawic i obuwia ochronnego,
 • rękawic nitrylowych, maseczek ochronnych i kombinezonów medycznych,

4) zakupu materiałów, sprzętu i narzędzi przeznaczonych do działań związanych z budową zapleczy logistycznych i mobilnych punktów medycznych, w szczególności namiotów ratowniczych z wyposażeniem, agregatów prądotwórczych, sprzętu kwaterunkowego, oświetleniowego, łączności itp.

5) zakupu innego sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń środowiska m.in.:

 • armatury pożarniczej (węże tłoczne, węże ssawne, prądownice i armatura wodno-pianowa) ,
 • zestawów narzędzi ratowniczych wraz z osprzętem,
 • kontenerów specjalistycznych z wyposażeniem (dla ratownictwa chemicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego),
 • przyczep transportowych do sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 • generatorów piany lekkiej,
 • agregatów prądotwórczych,
 • działek wodno-pianowych,
 • wentylatorów oddymiających,
 • poduszek podnoszących (niskociśnieniowe, wysokociśnieniowe),
 • narzędzi o różnym sposobie pracy (np. hydrauliczne, mechaniczne, pneumatyczne) oraz osprzętu do narzędzi ratowniczych,
 • wysokociśnieniowych urządzeń tnąco-gaśniczych oraz wysokociśnieniowych agregatów gaśniczych,
 • pił do cięcia betonu/ stali,

6) zakupu ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji w tym przeznaczonego do działań wodnych i przeciwpowodziowych, m.in.:

 • sprzęt pływający, np. łodzie i pontony ratownicze, silniki zaburtowe,
 • przyczepy podłodziowe,
 • motopomp pływających,
 • pomp szlamowych,
 • pomp do substancji ropopochodnych,
 • motopomp do wody zanieczyszczonej,
 • ubrań żaroodpornych,
 • ubrań gazoszczelnych,
 • ubrań chemoodpornych
 • ubrań nurkowych
 • skafandrów – kombinezonów do pracy w wodzie,
 • skafandrów suchych lodowo – ratowniczych,

7) zakup środków pianotwórczych, neutralizujących i sorbentów.

Forma dofinansowania

Dotacja

Warunki finansowe

Dotacja – do 95% wartości kosztów kwalifikowanych

Przygotowanie wniosku

1. zadanie realizowane na terenie województwa wielkopolskiego
2. terminowe złożenie wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków

Warunki szczegółowe

1. ocenie podlegają tylko wnioski wskazane przez Komendanta, z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2021
2. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia Wniosku
3. przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w całości
4. koszty kwalifikowane zostaną poniesione po 01.01.2021 r.

Kontakt

Dorota Borowska
tel. 61 845 62 35
dorota.borowska@wfosgw.poznan.pl

Julia Świokła – Chmielewska
tel. 61 845 62 79
julia.swiokla@wfosgw.poznan.pl

Agnieszka Kromrych – Rosik
tel. 61 845 62 88
agnieszka.rosik@wfosgw.poznan.pl

Katarzyna Berska – Stachnik
tel. 61 845 62 65
kberska@wfosgw.poznan.pl

Magdalena Wagner
tel. 61 845 62 14
magdalena.wagner@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naborupdf0.31 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami pdf0.39 MBPobierz
Kryteria wyboru wnioskówpdf0.05 MBPobierz
NZŚ - Nadzwyczajne zagrożenia środowiskadoc0.05 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.03 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w planie finansowym doc0.03 MBPobierz
Informacja o numerach rachunków bankowych doc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku od towarów i usług VAT xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięciaxlsx0.01 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia sprawdzony i zatwierdzony przez inwestora w dwóch egzemplarzach xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o terminach realizacji przedsięwzięcia doc0.03 MBPobierz
Wyliczenie planowanego efektu ekologicznego doc0.05 MBPobierz
Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji lub jej rat xlsx0.02 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz