Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków na PLANISTYCZNE

Informacje


Wnioskodawca

JST
Inni wnioskodawcy

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia dotyczące działań planistycznych, zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:
VIII.1 – Opracowanie wymaganych ustawowo planów i programów w dziedzinach objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu
VIII.3 – Inne niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o znaczącej skali efektu ekologicznego

Terminy naboru

od dnia 08.06.2021 r. do 08.07.2021 r. do godz. 15.00

Wniosek sporządza się przy użyciu Generatora Wniosków, zgodnie z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”

Zakres finansowania

Koszty związane z przygotowaniem, opracowaniem merytorycznym, składem graficznym dokumentów ważnych w skali regionalnej tj. m.in. wymagane ustawowo programy, plany, mapy akustyczne i ich aktualizacje

Forma dofinansowania

1. Dotacja
2. Pożyczka
3. Dotacjo – Pożyczka

Warunki finansowe

Dotacja – od 40% do 80 % Kosztów kwalifikowanych w zależności od wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
Pożyczka – do 100 % Kosztów kwalifikowanych z umorzeniem od 40 % do 80 % w zależności od wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku

Przygotowanie wniosku

1. zadanie realizowane na terenie województwa wielkopolskiego
2. terminowe złożenie wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków

Warunki szczegółowe

1. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia Wniosku
2. przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w całości
3. koszty kwalifikowane zostaną poniesione w terminie od 01.05.2021 r. do 30.06.2022 r.
4. wskutek realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty Efekt ekologiczny
5. wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych stanowiących wpływy Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do Funduszu

Kontakt

Dorota Borowska
tel. 61 845 62 35
dorota.borowska@wfosgw.poznan.pl

Julia Świokła – Chmielewska
tel. 61 845 62 79
julia.swiokla@wfosgw.poznan.pl

Agnieszka Kromrych – Rosik
tel. 61 845 62 88
agnieszka.rosik@wfosgw.poznan.pl

Katarzyna Berska – Stachnik
tel. 61 845 62 65
kberska@wfosgw.poznan.pl

Magdalena Wagner
tel. 61 845 62 14
magdalena.wagner@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naborupdf0.26 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami w zakresie działań planistycznych 2021pdf0.31 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publiczna_2021docx2.46 MBPobierz
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimisIxlsx0.07 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie doc0.03 MBPobierz
Informacja o numerach rachunków bankowych doc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku od towarów i usług VAT xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięciaxlsx0.01 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia sprawdzony i zatwierdzony przez inwestora xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.)docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o terminach realizacji przedsięwzięcia doc0.03 MBPobierz
Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji lub jej rat xlsx0.02 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz