Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”:
1) w zakresie priorytetu VII.1, do:
JST
Przedsiębiorcy
Organizacje pozarządowe
Inni wnioskodawcy

2) w zakresie priorytetu VII.2, do:
JST
Przedsiębiorcy
Organizacje pozarządowe
Inni wnioskodawcy

3) w zakresie priorytetu VII.3, do:
JST
Przedsiębiorcy
Organizacje pozarządowe
Inni wnioskodawcy

4) w zakresie priorytetu VII.4, do:
JST
Przedsiębiorcy
Organizacje pozarządowe
Inni wnioskodawcy

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną , zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:
1) VII.1 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,
2) VII.2 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej,
3) VII.3 Konkursy, warsztaty, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4) VII.4 Seminaria, konferencje, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do wszystkich działań objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu.

Terminy naboru

od dnia 12.04.2021 r. do dnia 12.05.2021 r. do godz. 15:00

Wniosek wypełnia się przy użyciu generatora wniosków pn. „WNIOSKI”, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć objętych Naborem zalicza się:
1) w zakresie priorytetu VII.1:
a) opracowanie i druk wydawnictw ekologicznych (tj. książki, monografie, albumy, komiksy, plakaty informacyjne, przewodniki, mapy edukacyjno-turystyczne, kalendarze edukacyjne) wraz z kosztami konsultacji merytorycznych treści wydawnictw;
b) przygotowanie aplikacji o tematyce ekologiczno-przyrodniczej dotyczącej obszaru województwa wielkopolskiego (opracowania merytorycznego, opracowania graficznego oraz prac programistycznych z wyłączeniem kosztów utrzymania tj. nadzoru programistycznego, zakupu oprogramowania, dzierżawy serwera, domeny, zakupu infrastruktury);
c) koszty produkcji wraz z emisją filmów, edukacyjnych programów telewizyjnych i audycji radiowych o tematyce ekologicznej;
d) zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska lub przyrody;
e) zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych lub pokazów dydaktycznych, w tym: zakup sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym.

2) w zakresie priorytetu VII:
a) tworzenie lub wyposażenie ścieżek lub ogródków dydaktycznych, służących edukacji w zakresie nauk przyrodniczych lub nauk o ochronie środowiska lub przyrody, w tym: zakup roślin wieloletnich, infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej, systemu oznaczenia i informacji, w przypadku gdy działanie to stanowi element procesu dydaktycznego i służy celom edukacyjnym.

3) w zakresie priorytetu VII.3:
a) zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych i fotograficznych oraz usługi związane z realizowanym przedsięwzięciem (w tym wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty);
b) wynajem powierzchni do przeprowadzenia konkursów, warsztatów, olimpiad i innych imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym;
c) nagrody rzeczowe, w szczególności: wydawnictwa, artykuły szkolne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, sadzonki roślin, sprzęt elektroniczny lub komputerowy, gry dydaktyczne, wycieczki edukacyjne (transport, bilety wstępu do obiektów przyrodniczych);
d) „zielone szkoły”, obozy edukacyjne organizowane na terenie województwa wielkopolskiego (wyżywienie, nocleg, transport, bilety wstępu do obiektów przyrodniczych);
e) wykonanie lub zakup materiałów dydaktycznych lub gadżetów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (torby ekologiczne, smycze, długopisy, ołówki, notesy i inne);
f) przygotowanie i druk plakatów, bilbordów, banerów, ogłoszeń prasowych,
g) prowadzenie zajęć, warsztatów, konkursów w trybie on-line.

4) w zakresie priorytetu VII.4:
a) wynajem sal wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym, koszty tłumaczeń symultanicznych z kabiną tłumaczeniową;
b) wynagrodzenie prelegentów/wykładowców;
c) koszty organizacyjne związane bezpośrednio z celem przedsięwzięcia z wyłączeniem dofinansowania cateringu i noclegów;
d) opracowanie i druk materiałów szkoleniowych, konferencyjnych i pokonferencyjnych;
e) wykonanie lub zakup materiałów dydaktycznych lub gadżetów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (torby ekologiczne, smycze, długopisy, ołówki, notesy, karty pracy i inne);
f) przygotowanie i druk plakatów;
g) prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów w trybie on-line.

Forma dofinansowania

Dotacja do części kosztów kwalifikowanych

Dotacja i pożyczka na pozostałą część kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

Warunki finansowe

1. Całkowita wielkość kwoty pomocy ze strony Funduszu nie może przekroczyć 100 % wielkości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji, określona dla priorytetów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 1-4, może wynieść odpowiednio:
1) do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.1,
2) do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.2,
3) do 60% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.3,
4) do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.4.

4. Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej w ust. 3 maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji dla każdego priorytetu, w zależności od ilości złożonych Wniosków oraz poziomu spełniania kryteriów dostępu.

5. Warunki udzielenia pomocy finansowej w formie pożyczki są następujące:
1) oprocentowanie liczone jest od niespłaconych kwot kapitału w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny) + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2,5 % rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje na podstawie wysokości stawki WIBOR 1Y z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku;
2) karencja (zwłoka) w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w Umowie;
3) maksymalny okres trwania Umowy liczony jest od daty jej zawarcia i wynosi 5 lat;
4) pożyczki oprocentowane są od dnia uruchomienia środków przez Fundusz;
5) rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych pożyczki następuje po uruchomieniu całej kwoty.

Przygotowanie wniosku

1. Zadanie realizowane na terenie województwa wielkopolskiego
2. Zadanie realizowane jest w 2021 r.
3. Terminowe złożenie wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków

Warunki szczegółowe

Pomoc finansowa może być udzielona wyłącznie na przedsięwzięcie, które:
1) nie zostało zakończone przed dniem złożenia Wniosku,
2) zostanie zrealizowane w całości,
3) koszty kwalifikowane zostaną poniesione w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
4) wskutek realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty Efekt ekologiczny lub rzeczowy.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naborupdf0.34 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikamipdf0.32 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.56 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.64 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.14 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publiczna 2021docx0.08 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de miniminsxlsx0.07 MBPobierz
Załącznik do wniosku – EE Edukacja ekologicznadoc0.06 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie doc0.03 MBPobierz
Informacja o numerach rachunków bankowych doc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku od towarów i usług VAT xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięciaxlsx0.01 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięciaxlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o terminach realizacji przedsięwzięcia doc0.03 MBPobierz
Wyliczenie planowanego efektu ekologicznego doc0.06 MBPobierz
Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji lub jej rat xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o opłacaniu składek ZUS doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego doc0.03 MBPobierz
Prognoza finansowa (bilans, rachunek wyników) xls0.10 MBPobierz
Wykaz zobowiązań wobec jednostek finansowych xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa wszystkich zobowiązań doc0.05 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz