Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami” tj. Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:

IV.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, w tym doposażanie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 25.05.2022 r. do 15.06.2022 r.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 15.06.2022 r. do godz. 15:00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 15.06.2022 r.

O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zakres finansowania
 1.    Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, w tym .:

1)   zakupu samochodów specjalnych m.in.:

 • specjalnych ratowniczo – gaśniczych do przewozu ratowników, środków gaśniczych i specjalistycznego sprzętu na miejsce akcji,
 • specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 • specjalistycznych operacyjnych na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 • specjalnych transportowych (typu bus) do przewozu ratowników na miejsce akcji,
 • specjalnych kwatermistrzowskich do przewozu specjalistycznego sprzętu na miejsce akcji.

2)   zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i warsztatowego:

 • aparatów ochrony dróg oddechowych,
 • masek do aparatów ODO,
 • butli do aparatów ODO,
 • urządzeń do diagnostyki sprzętu ODO oraz sprężarek powietrznych.

3)    zakupu środków ochrony indywidualnych strażaka, m.in.:

 • ubrań specjalnych strażaka,
 • butów specjalnych,
 • hełmów, kominiarek, rękawic specjalnych,
 • ubrań ochronny chemicznej i biologicznej w tym rękawic i obuwia ochronnego,
 • rękawic nitrylowych, maseczek ochronnych i kombinezonów medycznych.

4)   zakupu materiałów, sprzętu i narzędzi  przeznaczonych do działań związanych
z budową zapleczy logistycznych i mobilnych punktów medycznych, w szczególności namiotów ratowniczych z wyposażeniem, agregatów prądotwórczych, sprzętu kwaterunkowego, oświetleniowego, łączności itp.

5)   zakupu innego sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń środowiska m.in.:

 • armatury pożarniczej (węże tłoczne, węże ssawne, prądownice i armatura wodno-pianowa),
 • zestawów narzędzi ratowniczych wraz z osprzętem,
 • kontenerów specjalistycznych z wyposażeniem (dla ratownictwa chemicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego),
 • przyczep transportowych do sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 • generatorów piany lekkiej,
 • agregatów prądotwórczych,
 • działek wodno-pianowych,
 • wentylatorów oddymiających,
 • poduszek podnoszących (niskociśnieniowe, wysokociśnieniowe),
 • narzędzi o różnym sposobie pracy (np. hydrauliczne, mechaniczne, pneumatyczne) oraz osprzętu do narzędzi ratowniczych,
 • wysokociśnieniowych urządzeń tnąco-gaśniczych oraz wysokociśnieniowych agregatów  gaśniczych,
 • pił do cięcia betonu/ stali.

6)   zakupu ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji, w tym przeznaczonego do działań wodnych i przeciwpowodziowych m.in.:

 • sprzęt pływający, np. łodzie i pontony ratownicze, silniki zaburtowe,
 • przyczepy podłodziowe,
 • motopomp pływających,
 • pomp szlamowych,
 • pomp do substancji ropopochodnych,
 • motopomp do wody zanieczyszczonej,
 • ubrań żaroodpornych,
 • ubrań gazoszczelnych,
 • ubrań chemoodpornych,
 • ubrań nurkowych,
 • skafandrów – kombinezonów do pracy w wodzie,
 • skafandrów suchych lodowo – ratowniczych,

7)   zakup środków pianotwórczych, neutralizujących i sorbentów.

Forma dofinansowania

Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w formie dotacji na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Warunki finansowe
 1. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 95 % wartości kosztów kwalifikowanych.
 2. Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej powyżej maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji, w zależności od ilości złożonych Wniosków.

 

Przygotowanie wniosku

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU:

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków:  https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

 

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy:

Kontakt w sprawie rozliczenia umowy:

664 921 363

rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin naborupdf0.29 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikamidocx0.10 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.03 MBPobierz
Kryteria wyboru wnioskówpdf0.30 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów kodeksu cywilnegopdf0.32 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżeciedoc0.03 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięciaxlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcamidocx0.06 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Oświadczenie o braku zmian do pomocy publicznejdocx0.02 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VAT xlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowego doc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania xlsx0.02 MBPobierz