Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”:

  • JST
  • Organizacje pozarządowe
  • Inni wnioskodawcy

Szczegółowy wykaz podmiotów znajduje się w Regulaminie naboru.

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi, zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:

VI.1 Czynna ochrona przyrody na terenach objętych obszarowymi formami ochrony, zgodnie z planami ochrony lub planami zadań ochronnych;

VI.2 Ochrona i rozwój obszarów zieleni w miastach jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych i przewietrzania miast, a także przeciwdziałania efektowi termicznemu;

VI.3 Nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo. Tworzenie i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych;

VI.4 Listy Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny z wyłączeniem działań na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego, w tym obejmujące działania polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) oraz innych gatunków roślin i zwierząt mogących zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  9 września 2011 r.,

VI.5 Tworzenie i modernizacja ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich wolno żyjących gatunków rodzimych

VIII.3 Inne niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o znaczącej skali efektu ekologicznego (dotyczy realizacji prac w parkach zabytkowych i obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej) w tym działania związane z pielęgnacja drzew.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. do godz. 15:00
O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione na:

  • ochronę lub restytucję populacji roślin lub zwierząt lub grzybów gatunków zagrożonych oraz cennych ekosystemów, w tym siedlisk przyrodniczych;
  • prace związane z zakupem i nasadzeniami roślin lub prace pielęgnacyjne na terenach zieleni;
  • prace pielęgnacyjne w obrębie form ochrony przyrody ustanawianych przez radę gminy, z wyłączeniem stanowisk dokumentacyjnych;
  • prace związane z usuwaniem stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz innych gatunków roślin i zwierząt mogących zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.
Forma dofinansowania

Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w formie dotacji do części kosztów kwalifikowanych, w formie dotacji i pożyczki (wnioski składane odrębnie na każdą formę pomocy) na pozostałą część kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz pożyczki zwrotnej w całości na całość kosztów kwalifikowanych.

Warunki finansowe

1. Całkowita wielkość kwoty pomocy ze strony Funduszu nie może przekroczyć 100 % wielkości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem informacji zawartych poniżej.
2. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia, określona dla poszczególnych priorytetów, może wynieść odpowiednio:
1) do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.1 w formie dotacji i do 30% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki przy mieszanym sposobie dofinansowania,
2) do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.2 w formie dotacji i do 30% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki przy mieszanym sposobie dofinansowania,
3) do 60% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.3 w formie dotacji i do 40% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki przy mieszanym sposobie dofinansowania,
4) do 80 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.4 w formie dotacji i do 20% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki przy mieszanym sposobie dofinansowania,
5) do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.5 w formie dotacji i do 30% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki przy mieszanym sposobie dofinansowania,
6) do 60 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VIII.3 w formie dotacji i do 40% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki przy mieszanym sposobie dofinansowania,
7) do 100% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki dotyczy priorytetu VI.1 – VI.5 i VIII.3.
3. Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej powyżej maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji dla każdego priorytetu, w zależności od ilości złożonych Wniosków oraz poziomu spełniania kryteriów selekcji.
4. Warunki udzielenia pomocy finansowej w formie pożyczki są następujące:
1) oprocentowanie liczone jest od niespłaconych kwot kapitału w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny) + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2,5 % rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje na podstawie wysokości stawki WIBOR 1Y z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku;
2) karencja (zwłoka) w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w Umowie;
3) maksymalny okres trwania Umowy liczony jest od daty jej zawarcia i wynosi 5 lat;
4) pożyczki oprocentowane są od dnia uruchomienia środków przez Fundusz;
5) rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych pożyczki następuje po uruchomieniu całej kwoty;
6) zaakceptowania przez Fundusz zaproponowanej formy zabezpieczenia pożyczki;
7) pozytywna ocena finansowa Wnioskodawcy, o ile taka ocena jest wymagana ze względu na statut Wnioskodawcy.

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.
Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl
UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy:
•Julia Świokła – Chmielewska, tel. 61 845 62 79, jswiokla@wfosgw.poznan.pl
•Agnieszka Kromrych – Rosik, tel. 61 845 62 88 arosik@wfosgw.poznan.pl
•Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, mwagner@wfosgw.poznan.pl
•Dorota Borowska, tel. 61 845 62 35 dborowska@wfosgw.poznan.pl
•Katarzyna Berska – Stachnik, tel. 61 845 62 65, kberska@wfosgw.poznan.pl

 

Kontakt w sprawie rozliczenia umowy:
664 921 363
rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin naboru wniosków Bioróżnorodność 2022pdf0.48 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku - dotacjapdf0.37 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku - pożyczkapdf0.37 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotu doc0.02 MBPobierz
Formularz informacji do pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwiedoc0.04 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.56 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu norm dla nasadzeńdocx0.02 MBPobierz
Wykaz roślin obcego pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem roślin inwazyjnychpdf0.18 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżeciedoc0.03 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o opłacaniu składek ZUS doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego doc0.03 MBPobierz
Prognoza finansowa (bilans, rachunek wyników) xls0.11 MBPobierz
Wykaz zobowiązań wobec jednostek finansowych xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa wszystkich zobowiązań doc0.05 MBPobierz
Struktura kapitałowa podmiotu xlsx0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Oświadczenie-o-braku-zmian-do-pomocy-publicznejdocx0.02 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnegopdf0.32 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz