Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem kreozotu

Informacje


Wnioskodawca

Nabór jest realizowany na podstawie umowy udostępnienia środków zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólną realizację Programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających kreozot – pilotaż”.

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu jest skierowany do:

  • jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, działających na rzecz ostatecznych odbiorców korzyści, ubiegających się o pomoc finansową dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Ostatecznymi odbiorcami korzyści, są podmioty wskazane w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.1

1 Działanie A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

 

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 18.09.2023 r. do 31.12.2025 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabór.

W przypadku wyczerpania puli środków, Fundusz może zakończyć nabór w terminie wcześniejszym.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu:

/wfosgwpoz/SkrytkaESP

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 30.10.2023 r.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć objętych Naborem zalicza się koszty:
1) odbioru słupów nośnych impregnowanych kreozotem do unieszkodliwienia,
2) transportu słupów nośnych impregnowanych kreozotem do unieszkodliwienia,
3) unieszkodliwiania słupów nośnych impregnowanych kreozotem.

Forma dofinansowania

Dotacja ze środków NFOŚiGW.

Pula środków przeznaczona na nabór: 3 150 000,00 zł

Warunki finansowe

Kwota pomocy finansowej w formie dotacji może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych oraz odpowiednio do:
1) 2 000,00 zł/Mg dla zakresu przedsięwzięcia związanego z unieszkodliwianiem słupów zawierających kreozot,
2) 14 zł/km dla zakresu przedsięwzięcia związanego z transportem słupów zawierających kreozot przeznaczonych do unieszkodliwienia.
Pomoc finansowa może być udzielona na przedsięwzięcia w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania słupów nośnych impregnowanych kreozotem, usuniętych z plantacji chmielu, realizowanych w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej
Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login
Wniosek należy sporządzić w języku polskim zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.
Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy podpisać i przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Tomasz Werbowski, tel. 61 845-62-52, tomasz.werbowski@wfosgw.poznan.pl

W zakresie pomocy publicznej:
Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin Naboru pdf0.27 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wniosku pdf0.37 MBPobierz
Spis załączników do wniosku pdf0.25 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcy pdf1.46 MBPobierz
Program Priorytetowy „Usuwanie wyrobów zawierających kreozot – pilotaż”pdf0.52 MBPobierz

Harmonogram rzeczowo – finansowy wg wzoru A1-2a xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami wg wzoru A19 docx0.02 MBPobierz
Druk efektu rzeczowo-ekologicznego wg wzoru OPZ-K doc0.07 MBPobierz
Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji lub jej rat wg wzoru A11xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy/ów wg wzoru A3-1 docx0.03 MBPobierz
Spis załączników do umowypdf0.24 MBPobierz