Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków na wapnowanie

Informacje


Wnioskodawca

Inni wnioskodawcy

Dziedzina finansowania

Program Priorytetowy pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” oraz Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie.

Terminy naboru

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Zakres finansowania

Koszty zakupu:
1) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229);
2) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Forma dofinansowania

Dotacja

Warunki finansowe

Poziom dofinansowania:
1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;
2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;
3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Przygotowanie wniosku

1. Zadanie realizowane na terenie województwa wielkopolskiego
2. Formularz wniosku pobrany ze strony internetowej www.wfosgw.poznan.pl należy złożyć do Sekretariatu właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. Wniosek należy wydrukować i opatrzyć czytelnym podpisem.

Warunki szczegółowe

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r.

Kontakt

Dorota Borowska
tel. 61 845 62 35
dorota.borowska@wfosgw.poznan.pl

Julia Świokła – Chmielewska
tel. 61 845 62 79
julia.swiokla@wfosgw.poznan.pl

Agnieszka Kromrych – Rosik
tel. 61 845 62 88
agnieszka.rosik@wfosgw.poznan.pl

Katarzyna Berska – Stachnik
tel. 61 845 62 65
kberska@wfosgw.poznan.pl

Magdalena Wagner
tel. 61 845 62 14
magdalena.wagner@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021doc0.05 MBPobierz
WNIOSEK o wsparcie WFOSiGW 2020-2021docx0.05 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wnioskudocx0.08 MBPobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChRdocx0.03 MBPobierz
Informacja o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”docx0.02 MBPobierz
Zał 3a do Wniosku oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwiedoc0.04 MBPobierz
Zał 3b do Wniosku informacja o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwiedoc0.04 MBPobierz
Zał 3c do Wniosku informacje dodatkowedoc0.03 MBPobierz
Kalkulator wyliczania wartości dofinansowaniaxlsx0.07 MBPobierz