Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zwanych dalej „Wnioskodawcami”.

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z zakupem sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty IV.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków, w tym doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od dnia 23.03.2022 r. do dnia 25.04.2022 r. do godz. 15:00
O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zakres finansowania

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Forma dofinansowania

1. Formy i warunki udzielania dofinansowania:
1) Forma dofinansowania: dotacja (refundacja poniesionych kosztów),
2) Intensywność dofinansowania: do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 25 000,00 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Warunki finansowe

1) Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego,
2) Zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich,
3) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.
Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl
UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy:
• Agnieszka Kromrych – Rosik, tel. 61 845 62 88, arosik@wfosgw.poznan.pl
• Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, mwagner@wfosgw.poznan.pl
• Julia Świokła – Chmielewska, tel. 61 845 62 79, jswiokla@wfosgw.poznan.pl
• Dorota Borowska, tel. 61 845 62 35, dborowska@wfosgw.poznan.pl
• Katarzyna Berska – Stachnik, tel. 61 845 62 65, kberska@wfosgw.poznan.pl

Kontakt w sprawie rozliczenia umowy:
664 921 363
rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin naborupdf0.22 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku pdf0.33 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotu doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań cywilnoprawnych doc0.14 MBPobierz
Oświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań publicznoprawnychdoc0.14 MBPobierz
Oświadczenie o niewypowiedzeniu Wnioskodawcy lub nierozwiązaniu z nim umowydoc0.14 MBPobierz
Program priorytetowy Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczychpdf0.58 MBPobierz
Zał. 1. Do Programu Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnychpdf0.49 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnegopdf0.32 MBPobierz
Kryteria wyboru wniosków do dofinansowaniapdf0.42 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w planie finansowym (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia w dwóch egzemplarzach (według wzoru A1-2b)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) sporządzone według wzoru A3-1docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowy doc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz

Lista nr 2 wniosków z przyznaną pomocąpdf0.20 MBPobierz
Lista wniosków wytypowanych przez KW PSP w Poznaniu do oceny wg kryteriów dostępupdf0.26 MBPobierz