Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

OZE i elektromobilność 2022

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu OZE i elektromobilności

1)         jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

2)         podmioty posiadające osobowość prawną,

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 27.04.2022 r. do 10.06.2022 r.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, związane z zakupem i montażem:

1) instalacji fotowoltaicznych;

2) magazynów energii (dotyczy energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii);

3) pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym lub wodorowym;

4) stacji ładowania pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym lub wodorowym.

Forma dofinansowania

Pożyczka z umorzeniem

Warunki finansowe

1)     finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

2)     pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona do wysokości:

a)   20% udzielonej kwoty, z zastrzeżeniem lit. b) – c) poniżej;

b)   30% udzielonej kwoty na przedsięwzięcia realizowane przez:
– jednostki samorządu terytorialnego,
– spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki posiadają co najmniej 51% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym,
– osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
z zastrzeżeniem lit c) poniżej;

c)    Łączna kwota umorzenia dla jednego przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł 00/100). Dla przedsięwzięć objętych pomocą publiczną, umorzenie pożyczki zostanie udzielone jako pomoc de minimis, zgodnie z limitami wynikającymi z właściwych unijnych aktów prawnych. Dniem udzielenia pomocy publicznej z tytułu umorzenia pożyczki będzie dzień podjęcia Uchwały Zarządu o umorzeniu pożyczki.

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej

Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek należy sporządzić w języku polskim zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

 

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Anna Malanowska, tel. 61 845 62 37, amalanowska@wfosgw.poznan.pl

Paweł Stanek, tel. 61 845 62 16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl

 

W zakresie analizy zdolności kredytowej i dokumentów finansowych:

Beata Rempińska, tel. 61 845 62 39, brempinska@wfosgw.poznan.pl

Anna Pałczyńska, tel. 61 449 92 56, apalczynska@wfosgw.poznan.pl  

 

W zakresie pomocy publicznej:

Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naboru pdf0.31 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wnioskupdf0.43 MBPobierz
Spis załączników do wniosku pdf0.24 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychxlsx0.02 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.60 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.27 MBPobierz
Prognoza bilansu i rachunku wyników (wg wzoru F1, F2)xls0.11 MBPobierz
Wykaz zobowiązań (wg wzoru F3)xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa zobowiązań (wg wzoru F4)doc0.05 MBPobierz

Harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru A1-1)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (wg wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychxlsx0.02 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.62 MBPobierz
Załączniki do umowypdf0.23 MBPobierz
Harmonogram wypłaty i spłaty pożyczkixlsx0.02 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki umarzalnej Samorząd U-42pdf0.26 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki umarzalnej Podmiot U-43pdf0.30 MBPobierz
Źródła finansowania (wg wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz
Wniosek w zakresie zmiany wysokości oprocentowania pożyczkidoc0.03 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz