Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PJB 2024

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków jest skierowany do państwowych jednostek budżetowych zwanych dalej „PJB” ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu dla zadań realizowanych w roku 2024

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Rodzaj zadania

Do kosztów kwalifikowanych zadania zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, związane z:

1) modernizacją źródła ciepła;

2) zakupem i montażem instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą;

3) zakupem i montażem pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą;

4) modernizacją istniejącego źródła światła na energooszczędne;

5) budową przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy;

6) termomodernizacją obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym;

7) modernizacją instalacji c.o., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła lub ujęciem modernizacji instalacji c.o. w audycie energetycznym;

8) modernizacją instalacji c.w.u., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła lub ujęciem modernizacji instalacji c.w.u. w audycie energetycznym;

9) budową i modernizacją sieci ciepłowniczych, likwidacją lokalnych źródeł ciepła i podłączaniem obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych;

10) zakupem samochodów o napędzie elektrycznym;

11) zakupem i montażem stacji ładowania samochodów o napędzie elektrycznym;

12) zakupem samochodów ratowniczo – gaśniczych;

13) zakupem specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno – chemicznego;

14) zakupem samochodów specjalnych przeznaczonych na cele związane z ochroną bioróżnorodności;

15) zakupem sprzętu ochrony osobistej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego;

16) sporządzeniem Planów ochrony lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych (w szczególności obszary Natura 2000 i Rezerwaty);

17) opracowaniem programów, planów o znaczeniu wojewódzkim oraz ich aktualizacje;

18) opracowaniem i drukiem wydawnictw ekologicznych tj. książki, monografie, albumy;

19) szkoleniami z zakresu ochrony środowiska i przyrody dla pracowników jednostek administracji rządowej, których zasięg działania obejmuje teren województwa wielkopolskiego;

20) realizacją programów edukacyjnych mających na celu zwiększenie skuteczności przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w obszarze ochrony środowiska i przyrody;

21) działaniami wspierającymi realizację zadań ustawowych związanych z ochroną środowiska i przyrody, w tym w szczególności na ochronę czynną gatunków i siedlisk przyrodniczych, monitoring stanu i presji na środowisko oraz specjalistyczne opracowania dla potrzeb planowania ochrony środowiska i przyrody;

22) doposażeniem wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych;

23) budową zbiorników retencyjnych naziemnych;

24) budową zbiorników retencyjnych podziemnych;

25) adaptacją istniejących zbiorników na potrzeby zbiorników retencyjnych;

26) budową instalacji rozsączającej lub nawadniającej, łącznie z budową zbiorników retencyjnych;

27) budową instalacji odprowadzającej wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiorników, łącznie z budową zbiorników retencyjnych.

 

Forma dofinansowania

Przekazanie środków za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Na podstawie złożonych wniosków zostanie przygotowana, do uzgodnienia z dysponentami części budżetowych, lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2024 roku.

Warunki finansowe

Wysokość pomocy finansowej zostanie ustalona proporcjonalnie do kwoty wnioskowanej, w zależności od ilości złożonych wniosków i dostępności środków.

Wysokość alokacji na nabór wynosi 4 000 000,00 zł

Przygotowanie wniosku

Wniosek należy sporządzić w języku polskim przy użyciu Generatora Wniosków pn.: „WNIOSKI” dostępnego na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl, zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

 

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

 

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Tomasz Werbowski, tel: +48 61 845 62 52, e-mail: twerbowski@wfosgw.poznan.pl

Michał Bugajny, tel: +48 61 845 62 74, e-mail: mbugajny@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin Naborupdf0.31 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.33 MBPobierz
Spis załączników do wnioskupdf0.23 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wnioskupdf0.44 MBPobierz
Druki efektów ekologicznychxlsx0.15 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.66 MBPobierz

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na realizację przedsięwzięcia (A15-1)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o podatku od towarów i usług VAT (A4-2)xls0.06 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięcia (A2-2)xlsx0.02 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia (A1-2)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (A3-2)doc0.04 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą - wykonawcami (A19-1)docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o terminach realizacji przedsięwzięcia (A14-1)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o zgodności harmonogramu rzeczowo-finansowego z audytem energetycznym (A9)doc0.03 MBPobierz
Harmonogram wypłat dofinansowania (A11-1)xlsx0.01 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotuxls0.06 MBPobierz
Druki efektów ekologicznychxlsx0.15 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.66 MBPobierz