Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Klauzula informacyjna


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez NFOŚiGW w związku z realizacją Projektu pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego” w ramach w FEnIKS 2021 – 2027

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa;

2)      inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych drogą elektroniczną poprzez adres:  inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją Projektu pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego” w ramach w FEnIKS 2021 – 2027, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeśli przetwarzane są dane w związku z przygotowaniem i realizacją umowy, których stroną są osoby, których dane dotyczą, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania), c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych) oraz lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

4)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

6)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7)     mogą być przetwarzane następujące rodzaje Pani/Pana danych:

  • dane identyfikacyjne, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON,
  • dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, w tym: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,
  • dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków,
  • dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji Projektu pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego” w ramach w FEnIKS 2021 – 2027,

8)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej Umowy, m.in. dostawcy IT;

9)      dane osobowe są powierzone podmiotowi przetwarzającemu Microsoft w celu przechowywania ich w chmurze Azure;

10)   dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom realizującym zadania finansowane ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;

11)   Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

12)   podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

13)   Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna – Projekt Doradztwa Energetycznego