Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Edukacja ekologiczna – doposażenie sal dydaktycznych i pracowni 2024

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej „Wnioskodawcami”

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną, zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkt: VII.1 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną i budujące postawę poszanowania przyrody przez społeczeństwo.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 10.06.2024 r. do 21.08.2024 r.

O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku wraz z załącznikami wyłącznie w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu lub ADE Funduszu.

Adres skrytki ePUAP: /wfosgwpoz/skrytka lub /wfosgwpoz/SkrytkaESP

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć objętych Naborem zalicza się:

  1. Zakup sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, odczynników chemicznych.
  2. Zakup pomocy dydaktycznych, gier, filmów.
  3. Zakup sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, fotograficznego, komputerowego wraz oprogramowaniem edukacyjnym, urządzeń wielofunkcyjnych.
  4. Wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych (ławy, stoły, krzesła, gabloty, tablice, sprzęt multimedialny, wyposażenie do ekspozycji, biurka, itp.).
  5. Zakup tablic edukacyjnych w tym: tablic tradycyjnych, tablic interaktywnych.
  6. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (pod warunkiem powiązania ich z działaniami edukacyjnymi).
  7. Usługi związane z przygotowaniem pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych tj. szpachlowanie, gładzie, malowanie wraz z pracami wykończeniowymi pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych.
  8. Zakup i montaż rolet i żaluzji okiennych.
  9. Wyposażenie w elementy edukacyjne związane z procesem edukacyjnym w zewnętrznych pracowniach dydaktycznych, służących edukacji w zakresie nauk przyrodniczych lub nauk o ochronie środowiska lub przyrody, w tym: infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej (m.in. tablice edukacyjne, wiaty edukacyjne, ławki, ławostoły, kosze na odpady, domki dla owadów, budki lęgowe itp.).

Koszty ponoszone na infrastrukturę edukacyjno – dydaktyczną muszą być ściśle powiązane z osiąganym wymiernym efektem ekologicznym.

Forma dofinansowania

Dotacja do części kosztów kwalifikowanych

Warunki finansowe

Kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi do 80% wartości kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie dotacji nie może przekroczyć 60 000,00 zł

Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej powyżej maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji, w zależności od ilości złożonych Wniosków oraz poziomu spełniania kryteriów dostępu.

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Wnioski należy składać na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub ADE Funduszu oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków:  https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

 Adres skrytki ePUAP: /wfosgwpoz/skrytka lub /wfosgwpoz/SkrytkaESP

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy:

Kontakt w sprawie rozliczenia umowy:

tel. 532 741 440

e-mail: rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin naborupdf3.32 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikamipdf0.33 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.56 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx0.05 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Wytyczne stosowania k.c.pdf0.32 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia (według wzory A1-2b)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (A3-1)docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx0.05 MBPobierz
Oświadczenie o braku zmian do pomocy publicznejdocx0.02 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.18 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz