Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Edukacja ekologiczna w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”:

  • JST
  • Organizacje pozarządowe
  • Przedsiębiorcy
  • Inni wnioskodawcy
Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną, zgodne z Programem Priorytetowym „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 15.11.2022 r. do 31.03.2023 r. 

Termin zakończenia naboru – przedłużony do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania kwoty alokacji – UWAGA! Nabór został zamknięty w dniu 14.02.2023 r.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 31.01.2023 r. do godz. 15:00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 31.01.2023 r.

O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Zakres finansowania

Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego.

Katalog kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego, który znajduje się w zakładce dokumenty do wniosku.

Forma dofinansowania

Dotacja do części kosztów kwalifikowanych (refundacja poniesionych kosztów).

Warunki finansowe

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji, może wynieść odpowiednio:

  1. a) do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego,
  2. b) do 90% dla pozostałych podmiotów, wymienionych w ust. 6 Regulaminu.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 150 000 zł.

Wnioskodawca może wnioskować o dofinansowanie wyłącznie w formie dotacji do wysokości dofinansowania zgodnie z informacjami powyżej.

 

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie adnotacjami zawartymi przy poszczególnych punktach wniosku.

 

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt
Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin Naboru Wnioskówpdf8.36 MBPobierz
Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznejpdf0.74 MBPobierz
Katalog Kosztów Kwalifikowanych pdf0.74 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikamidocx0.10 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Oświadczenie o niewypowiedzeniu Wnioskodawcy lub nierozwiązaniu z nim umowy doc0.14 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotu doc0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów kodeksu cywilnegopdf0.32 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo - finansowyxlsx0.03 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) sporządzone według wzoru A3-1docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o opłacaniu składek ZUS (według wzoru A17); ważność dokumentu wynosi dwa miesiące od daty sporządzeniadoc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego (według wzoru A16); ważność dokumentu wynosi dwa miesiące od daty sporządzeniadoc0.03 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Oświadczenie-o-braku-zmian-do-pomocy-publicznej_Załącznik-PP-4docx0.02 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz