Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Modernizacja budynków straży pożarnych 2023

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność straży pożarnych jest skierowany do poniższych podmiotów:

 • jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zwanych dalej „JST”,
 • ochotniczych straży pożarnych, zwanych dalej „OSP”,
 • państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej tj. Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „PSP”,
Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 11.01.2023 r. do 31.01.2023 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabór.

W przypadku wyczerpania puli środków, Fundusz może zakończyć nabór w terminie wcześniejszym.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 31.01.2023 r. do godz. 15.00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 31.01.2023 r.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, związane z:

 • modernizacją źródła ciepła;
 • zakupem i montażem instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą;
 • zakupem i montażem towarzyszących magazynów energii dla instalacji fotowoltaicznej realizowanej w ramach przedsięwzięcia;
 • modernizacją istniejącego źródła światła na energooszczędne;
 • budową przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy;
 • termomodernizacją obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym;
 • modernizacją instalacji c.o., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła albo ujęciem modernizacji instalacji c.o. w audycie energetycznym;
 • modernizacją instalacji c.w.u., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła albo ujęciem modernizacji instalacji c.w.u. w audycie energetycznym.
Forma dofinansowania

Dotacja

Pula środków przeznaczona na nabór: 3 000 000,00 zł

Warunki finansowe

Kwota pomocy finansowej w formie dotacji może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z zastrzeżeniem że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć:

1) 35 000,00 zł, z zastrzeżeniem ppkt. 2) poniżej;

2) 75 000,00 zł dla przedsięwzięć obejmujących co najmniej koszty wskazane w § 4 ust. 3 pkt. 6) pod warunkiem ujęcia w audycie energetycznym w wariancie optymalnym przedsięwzięcia, co najmniej następującego zakresu prac:

a) docieplenie przegród budowlanych i/lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z modernizacją źródła ciepła lub

b) docieplenie przegród budowalnych i/lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej bez modernizacji źródła ciepła, o ile istniejące źródło ciepła spełnia wymogi określone w „Wymaganiach technicznych”.

 

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej

Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Zasady udzielania i umarzania pożyczek są dostępne na: https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnego są dostępne na:  https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Dla przedsięwzięć obejmujących wyłącznie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej:

Adrian Zawadzki, tel. 61 845 62 77, azawadzki@wfosgw.poznan.pl

Michał Bugajny, tel. 61 845 62 74, mbugajny@wfosgw.poznan.pl

 

Dla Pozostałych przedsięwzięć:

Agnieszka Chatłas, tel. 61 845 62 96, agnieszka.chatlas @wfosgw.poznan.pl 

Anna Malanowska, tel. 61 845 62 37, amalanowska@wfosgw.poznan.pl  

 

W zakresie pomocy publicznej:

Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin naborupdf0.31 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.30 MBPobierz
Załączniki do wniosku straż pożarna 2023pdf0.24 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychxlsx0.15 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.64 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz

Załączniki do umowy straż pożarna 2023pdf0.24 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru A1-2)xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania kosztu przedsięwzięcia (według wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o wyborze wykonawcy (według wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Harmonogram wypłat dotacji (według wzoru A11)xlsx0.02 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychxlsx0.15 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.66 MBPobierz
Umowa dotacji 2023pdf0.27 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.18 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz