Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych 2023

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz stowarzyszeń gmin lub powiatów tworzonych przez te jednostki, zwanych dalej „Wnioskodawcami”.

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z realizacją działań planistycznych zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:

VIII. 1 – Opracowanie wymaganych ustawowo planów i programów w dziedzinach objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu

VIII. 3 – Inne niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o znaczącej skali efektu ekologicznego.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 10.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 31.08.2023 r. do godz. 15:00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 31.08.2023 r. do godz. 23:59.

O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione na przygotowanie, opracowanie merytoryczne, skład graficzny dokumentów ważnych w skali regionalnej tj. m.in. wymagane ustawowo programy, plany, mapy akustyczne i ich aktualizacje związane z ochroną środowiska.

Forma dofinansowania

Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w formie dotacji na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Warunki finansowe
  1. Kwota pomocy finansowej w formie dotacji może wynieść odpowiednio:
  • do 85% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 10002 ,
  • do 70% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale pomiędzy 1000 do 1500,
  • do 50% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 1500.

1 Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267);

2 Dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin;

 

  1. Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia zależy od Wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie.
  2. Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej w ust. 2 maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji, w zależności od ilości złożonych Wniosków.

 

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków:  https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy:

Kontakt w sprawie rozliczenia umowy:

532 741 440

rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin naborupdf0.30 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku pdf0.36 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.56 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów kodeksu cywilnegopdf0.32 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (wg wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia (wg wzoru A1-2b)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) (wg wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (wg wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.44 MBPobierz
Oświadczenie-o-braku-zmian-do-pomocy-publicznejdocx0.02 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.18 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz