Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”:
• JST
• Inni wnioskodawcy
Szczegółowy wykaz podmiotów znajduje się w Regulaminie naboru.

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z realizacją działań planistycznych zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:
VIII. 1 – Opracowanie wymaganych ustawowo planów i programów w dziedzinach objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu
VIII. 3 – Inne niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o znaczącej skali efektu ekologicznego.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 04.04.2022 r. do 05.05.2022 r.
Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 05.05.2022 r. do godz. 15:00.
Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 05.05.2022 r.
O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione na przygotowanie, opracowanie merytoryczne, skład graficzny dokumentów ważnych w skali regionalnej tj. opracowywanie polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie ochrony środowiska lub przyrody ważnych w skali lokalnej lub regionalnej, w tym dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Forma dofinansowania

Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w formie dotacji na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Warunki finansowe

1. Kwota pomocy finansowej w formie dotacji może wynieść odpowiednio:
1) do 80% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G(1) określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1000(2) ,
2) do 60% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale pomiędzy 1000 do 1500,
3) do 40% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 1500.
(1) Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672, ze zm.);
(2) Dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin;

2. Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia zależy od Wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie.
3. Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej w ust. 2 maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji, w zależności od ilości złożonych Wniosków.

 

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.
Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

 

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy:
• Julia Świokła – Chmielewska, tel. 61 845 62 79, jswiokla@wfosgw.poznan.pl
• Dorota Borowska, tel. 61 845 62 35, dborowska@wfosgw.poznan.pl
• Agnieszka Kromrych – Rosik, tel. 61 845 62 88, arosik@wfosgw.poznan.pl
• Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, mwagner@wfosgw.poznan.pl
• Katarzyna Berska – Stachnik, tel. 61 845 62 65, kberska@wfosgw.poznan.pl

Kontakt w sprawie rozliczenia umowy:
664 921 363
rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin naborupdf0.27 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku docx0.10 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.56 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów kodeksu cywilnegopdf0.32 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżeciedoc0.03 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięciaxlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcamidocx0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Oświadczenie-o-braku-zmian-do-pomocy-publicznejdocx0.02 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz