Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”:

  • JST
  • Przedsiębiorcy
  • Organizacje pozarządowe
  • Inni wnioskodawcy
  • Szczegółowy wykaz podmiotów znajduje się w Regulaminie naboru.
Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną, zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:

1) VII.1 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,

2) VII.2 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej,

3) VII.3 Konkursy, warsztaty, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4) VII.4 Seminaria, konferencje, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do wszystkich działań objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od dnia 10.12.2021 r. do dnia  31.01.2022 r. do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć objętych Naborem zalicza się:

1) w zakresie priorytetu VII.1:
a) opracowanie i druk wydawnictw ekologicznych (tj. książki, monografie, albumy, komiksy, plakaty informacyjne, przewodniki, mapy edukacyjno-turystyczne, kalendarze edukacyjne) wraz z kosztami konsultacji merytorycznych treści wydawnictw;
b) przygotowanie aplikacji o tematyce ekologiczno-przyrodniczej dotyczącej obszaru województwa wielkopolskiego (opracowania merytorycznego, opracowania graficznego oraz prac programistycznych z wyłączeniem kosztów utrzymania tj. nadzoru programistycznego, zakupu oprogramowania, dzierżawy serwera, domeny, zakupu infrastruktury);
c) koszty produkcji wraz z emisją filmów, edukacyjnych programów telewizyjnych i audycji radiowych o tematyce ekologicznej;
d) zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska lub przyrody;
e) zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych lub pokazów dydaktycznych, w tym: zakup sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym.

2) w zakresie priorytetu VII.2:

a) elementy edukacyjne związane z systemem zbierania wody opadowej/ deszczówki, tylko w przypadku gdy stanowią one element procesu edukacyjnego, wyposażenie ścieżek lub ogródków dydaktycznych, służących edukacji w zakresie nauk przyrodniczych lub nauk o ochronie środowiska lub przyrody, w tym: zakup roślin wieloletnich, infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej (m.in. tablice edukacyjne, wiaty edukacyjne, ławki, ławostoły, kosze na odpady itp.), zakładanie łąk kwietnych w ogródkach dydaktycznych, system oznaczenia roślin i informacji o nich, w przypadku gdy działanie to stanowi element procesu dydaktycznego i służy celom edukacyjnym.

3) w zakresie priorytetu VII.3:
a) zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych i fotograficznych oraz usługi związane z realizowanym przedsięwzięciem (w tym wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty, konkursy);
b) wynajem powierzchni do przeprowadzenia konkursów, warsztatów, olimpiad i innych imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym;
c) nagrody rzeczowe, w szczególności: wydawnictwa, artykuły szkolne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, sadzonki roślin, sprzęt elektroniczny lub komputerowy, gry dydaktyczne, wycieczki edukacyjne (transport, bilety wstępu do obiektów przyrodniczych);
d) „zielone szkoły”, obozy edukacyjne organizowane na terenie województwa wielkopolskiego (wyżywienie, nocleg, transport, bilety wstępu do obiektów przyrodniczych);
e) wykonanie lub zakup materiałów dydaktycznych lub gadżetów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (torby ekologiczne, smycze, długopisy, ołówki, notesy i inne);
f) przygotowanie i druk plakatów, bilbordów, banerów, ogłoszeń prasowych;
g) prowadzenie zajęć, warsztatów, konkursów w trybie on-line.

4) w zakresie priorytetu VII.4:
a) wynajem sal wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym, koszty tłumaczeń symultanicznych z kabiną tłumaczeniową;
b) wynagrodzenie prelegentów/wykładowców;
c) koszty organizacyjne związane bezpośrednio z celem przedsięwzięcia z wyłączeniem dofinansowania cateringu i noclegów;
d) opracowanie i druk materiałów szkoleniowych, konferencyjnych i pokonferencyjnych;
e) wykonanie lub zakup materiałów dydaktycznych lub gadżetów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (torby ekologiczne, smycze, długopisy, ołówki, notesy, karty pracy i inne);
f) przygotowanie i druk plakatów, banerów;
g) prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów w trybie on-line.

Forma dofinansowania

Dotacja do części kosztów kwalifikowanych

Dotacja i pożyczka  (wnioski składane odrębnie na każdą formę pomocy) na pozostałą część kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

Pożyczka zwrotna w całości na całość kosztów kwalifikowanych

Warunki finansowe

1. Całkowita wielkość kwoty pomocy ze strony Funduszu nie może przekroczyć 100 % wielkości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem informacji zawartych poniżej.
2. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji, określona dla poszczególnych priorytetów, może wynieść odpowiednio:
1) do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.1 w formie dotacji i do 30% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki przy mieszanym sposobie dofinansowania,

2) do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.2 w formie dotacji i do 20% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki przy mieszanym sposobie dofinansowania,

3) do 60% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.3, w formie dotacji i do 40% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki przy mieszanym sposobie dofinansowania,

4) do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VII.4. w formie dotacji i do 50% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki przy mieszanym sposobie dofinansowania,

5) do 100% wartości kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

3. Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej powyżej maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji dla każdego priorytetu, w zależności od ilości złożonych Wniosków oraz poziomu spełniania kryteriów dostępu.
4. Warunki udzielenia pomocy finansowej w formie pożyczki są następujące:
1) oprocentowanie liczone jest od niespłaconych kwot kapitału w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny) + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2,5 % rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje na podstawie wysokości stawki WIBOR 1Y z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku;
2) karencja (zwłoka) w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w Umowie;
3) maksymalny okres trwania Umowy liczony jest od daty jej zawarcia i wynosi 5 lat;
4) pożyczki oprocentowane są od dnia uruchomienia środków przez Fundusz;
5) rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych pożyczki następuje po uruchomieniu całej kwoty;
6) zaakceptowania przez Fundusz zaproponowanej formy zabezpieczenia pożyczki;
7) pozytywna ocena finansowa Wnioskodawcy, o ile taka ocena jest wymagana ze względu na statut Wnioskodawcy.

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków:  https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy:

•Dorota Borowska, tel. 61 845 62 35 dborowska@wfosgw.poznan.pl
•Julia Świokła – Chmielewska, tel. 61 845 62 79, jswiokla@wfosgw.poznan.pl
•Agnieszka Kromrych – Rosik, tel. 61 845 62 88 arosik@wfosgw.poznan.pl
•Katarzyna Berska – Stachnik, tel. 61 845 62 65, kberska@wfosgw.poznan.pl
•Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, mwagner@wfosgw.poznan.pl

Kontakt w sprawie rozliczenia umowy:

664 921 363

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin naborupdf0.55 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.56 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotu doc0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku - dotacjapdf0.32 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku - pożyczkapdf0.34 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie doc0.03 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) docx0.03 MBPobierz
Umowa z wykonawcą/wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i/lub oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o opłacaniu składek ZUS doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego doc0.03 MBPobierz
Prognoza finansowa (bilans, rachunek wyników) xls0.10 MBPobierz
Wykaz zobowiązań wobec jednostek finansowych xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa wszystkich zobowiązań doc0.05 MBPobierz
Struktura kapitałowa podmiotu xlsx0.02 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publicznadocx2.46 MBPobierz
Oświadczenie-o-braku-zmian-do-pomocy-publicznejdocx0.02 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnegopdf0.32 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz