Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Efektywność energetyczna i ochrona powietrza 2021

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
3) organy prowadzące szkoły (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 16) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, ze zm.)) ,
4) niewymienione w pkt 1) – 3) podmioty posiadające osobowość prawną

Dziedzina finansowania

III.1.Redukcja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub energetycznych powietrza atmosferycznego, w tym ograniczenie niskiej emisji;
III.2. Zwiększanie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym regionu;
III.3. Wdrażanie działań w zakresie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej, w tym wspieranie ekologicznych form transportu

Terminy naboru

Wnioski przyjmowane w terminie od 03.02.2021 r. do 12.03.2021 r. do godz. 15.00.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, związane z:
1) modernizacją źródła ciepła;
2) montażem instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą;
3) montażem pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą;
4) montażem urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą;
5) modernizacją źródeł światła wewnątrz budynków na energooszczędne;
6) modernizacją źródeł światła ulicznego zgodnie z normą PN – EN 13201:2016;
7) budową przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy;
8) termomodernizacją obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym;
9) modernizacją instalacji c.o., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła albo ujęciem modernizacji instalacji c.o. w audycie energetycznym;
10) modernizacją instalacji c.w.u., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła albo ujęciem modernizacji instalacji c.w.u. w audycie energetycznym
11) budową i modernizacja sieci ciepłowniczych, likwidacja lokalnych źródeł ciepła i podłączaniem obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych;
12) poprawą efektywności energetycznej urządzeń;

Forma dofinansowania

Pożyczka z możliwością umorzenia

Warunki finansowe

1) Do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
2) Pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona do wysokości 10%, 15%, 20% lub 30% udzielonej kwoty, lecz nie więcej niż 800.000,00 zł zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru.

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu generatora wniosków pn. „WNIOSKI”, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl
Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naborupdf0.31 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wnioskupdf0.40 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.56 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip1.11 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.14 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Załączniki do wnioskupdf0.17 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.26 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Informacja o numerach rachunków bankowych (według wzoru A5)doc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku od towarów i usług VAT (według wzoru A4)xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięcia (według wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia (według wzoru A1-1)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (według wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Harmonogram wypłat i spłat pożyczki (według wzoru A10)xlsx0.02 MBPobierz
Struktura kapitałowa podmiotu (według wzoru A18)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o opłacaniu składek ZUS (według wzoru A17)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego (według wzoru A16)doc0.03 MBPobierz
Prognoza finansowa (bilans, rachunek wyników) według wzorów F1, F2xls0.10 MBPobierz
Wykaz zobowiązań wobec jednostek finansowych (według wzoru F3)xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa wszystkich zobowiązań (według wzoru F4)doc0.05 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o terminach realizacji przedsięwzięcia (według wzoru A14)doc0.03 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OA – ochrona powietrza i OZE)xlsx0.15 MBPobierz
Pomoc-publiczna_Załącznik-PP-3docx0.08 MBPobierz
Instrukcja-wypełniania-załącznika-PP-3-Pomoc-publicznapdf0.64 MBPobierz
Oświadczenie-o-braku-zmian-do-pomocy-publicznej_Załącznik-PP-4docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie-o-niewystąpieniu-krzyżowego-finansowania-Podmiotu-2doc0.14 MBPobierz
Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimisxlsx0.08 MBPobierz
Formularz_informacji_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_-_rozp_KE_nr_1407_2013_od_dnia_15112014xlsx0.08 MBPobierz
Formularz-informacji-do-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie-lub-rybołówstwiedoc0.04 MBPobierz
Formularz_informacji-przedstawionych_do_pomocy_de_minimis_UOiGxlsx0.08 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnego od 01.07.2021 r.docx0.05 MBPobierz