Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wody opadowe

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
3) inne niż wymienione w pkt 1) i 2) podmioty posiadające osobowość prawną.

Dziedzina finansowania

IV.4. Zagospodarowywanie powierzchni ziemi i gospodarka wodami opadowymi jako przeciwdziałanie zmianom klimatu w warunkach lokalnych;

Terminy naboru

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 25.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, związane z:
1) budową zbiorników retencyjnych naziemnych;
2) budową zbiorników retencyjnych podziemnych; Regulamin naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi
3) rozszczelnieniem powierzchni nieprzepuszczalnych (z wyłączeniem dróg i ulic) o minimalnej powierzchni 100 m2 ;
4) budową instalacji rozsączającej lub nawadniającej, łącznie z budową zbiorników, o których mowa w pkt 1) – 2);
5) budową instalacji odprowadzającej wody opadowe zebrane z rynien, wpustów, do zbiorników, o których mowa w pkt 1) – 2), łącznie z budową tych zbiorników;
6) opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia (nie więcej niż 10% wartości pożyczki).

Forma dofinansowania

Pożyczka z możliwością umorzenia.

Warunki finansowe

1) Do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
2) Pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona do wysokości 15%, 20% lub 30% udzielonej kwoty, zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru.

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu generatora wniosków pn. „WNIOSKI”, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt
Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin Naborupdf0.30 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.28 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wnioskupdf0.40 MBPobierz
Efekt OW-kd - deszczówkaxlsx0.02 MBPobierz
Druki związane z pomocą publicznązip0.83 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.14 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Spis załączników wymaganych do wnioskupdf0.17 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Informacja o numerach rachunków bankowych (według wzoru A5)doc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku od towarów i usług VAT (według wzoru A4)xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięcia (według wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia (według wzoru A1-1)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (według wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Harmonogram wypłat i spłat pożyczki (według wzoru A10)xlsx0.02 MBPobierz
Struktura kapitałowa podmiotu (według wzoru A18)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o opłacaniu składek ZUS (według wzoru A17)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego (według wzoru A16)doc0.03 MBPobierz
Prognoza finansowa (bilans, rachunek wyników) według wzorów F1, F2xls0.10 MBPobierz
Wykaz zobowiązań wobec jednostek finansowych (według wzoru F3)xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa wszystkich zobowiązań (według wzoru F4)doc0.05 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o terminach realizacji przedsięwzięcia (według wzoru A14)doc0.03 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OW-kd - deszczówka)xlsx0.02 MBPobierz
Pomoc-publiczna_Załącznik-PP-3docx0.08 MBPobierz
Instrukcja-wypełniania-załącznika-PP-3-Pomoc-publicznapdf0.64 MBPobierz
Oświadczenie-o-braku-zmian-do-pomocy-publicznej_Załącznik-PP-4docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie-o-niewystąpieniu-krzyżowego-finansowania-Podmiotu-2doc0.14 MBPobierz
Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimisxlsx0.08 MBPobierz
Formularz_informacji_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_-_rozp_KE_nr_1407_2013_od_dnia_15112014xlsx0.08 MBPobierz
Formularz-informacji-do-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie-lub-rybołówstwiedoc0.04 MBPobierz
Formularz_informacji-przedstawionych_do_pomocy_de_minimis_UOiGxlsx0.08 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnego od 01.07.2021 r.docx0.05 MBPobierz