Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PJB 2023

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2023

Państwowe jednostki budżetowe, zwane dalej „PJB”

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych zadania zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, związane z:
1) modernizacją źródła ciepła;
2) zakupem i montażem instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą;
3) zakupem i montażem pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą;
4) modernizacją istniejącego źródła światła na energooszczędne;
5) budową przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy;
6) termomodernizacją obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym;
7) modernizacją instalacji c.o., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła lub ujęciem modernizacji instalacji c.o. w audycie energetycznym;
8) modernizacją instalacji c.w.u., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła lub ujęciem modernizacji instalacji c.w.u. w audycie energetycznym;
9) budową i modernizacją sieci ciepłowniczych, likwidacją lokalnych źródeł ciepła i podłączaniem obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych;
10) zakupem samochodów o napędzie elektrycznym;
11) zakupem i montażem stacji ładowania samochodów o napędzie elektrycznym;
12) zakupem samochodów ratowniczo – gaśniczych;
13) zakupem specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno – chemicznego;
14) zakupem samochodów specjalnych przeznaczonych na cele związane z ochroną bioróżnorodności;
15) zakupem sprzętu ochrony osobistej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego;
16) 1sporządzeniem Planów ochrony dla obszarów chronionych (w szczególności obszary Natura 2000 i Rezerwaty);
17) opracowaniem programów, planów o znaczeniu wojewódzkim oraz ich aktualizacje;
18) opracowaniem i drukiem wydawnictw ekologicznych tj. książki, monografie, albumy;
19) szkoleniami z zakresu ochrony środowiska i przyrody dla pracowników jednostek administracji rządowej, których zasięg działania obejmuje teren województwa wielkopolskiego;
20) realizacją programów edukacyjnych mających na celu zwiększenie skuteczności przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w obszarze ochrony środowiska i przyrody;
21) działaniami wspierającymi realizację zadań ustawowych związanych z ochroną środowiska i przyrody, w tym w szczególności na ochronę czynną gatunków i siedlisk przyrodniczych, monitoring stanu i presji na środowisko oraz specjalistyczne opracowania dla potrzeb planowania ochrony środowiska i przyrody;
22) doposażeniem wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.

 

Forma dofinansowania

Przekazanie środków za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Na podstawie złożonych wniosków zostanie przygotowana, do uzgodnienia z dysponentami części budżetowych, lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2023 roku.

Warunki finansowe

Wysokość pomocy finansowej zostanie ustalona proporcjonalnie do kwoty wnioskowanej, w zależności od ilości złożonych wniosków i dostępności środków.

Wysokość alokacji na nabór wynosi 4 000 000,00 zł

Przygotowanie wniosku

Wniosek należy sporządzić w języku polskim przy użyciu Generatora Wniosków pn.: „WNIOSKI” dostępnego na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl, zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Tomasz Werbowski
tel: +48 61 845 62 52
e-mail: tomasz.werbowski@wfosgw.poznan.pl
Michał Bugajny
tel: +48 61 845 62 74
e-mail: mbugajny@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin naborupdf0.30 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami pdf0.41 MBPobierz
Spis załączników wymaganych do wnioskupdf0.22 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.60 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.60 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.30 MBPobierz

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na realizację przedsięwzięcia (według wzoru A15-1)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o podatku od towarów i usług VAT (A4-2)xls0.06 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięcia (A2-2)xlsx0.02 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia (według wzoru A1-2)xlsx0.02 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia (według wzoru A1-2a)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (według wzoru A3-2)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (A19-1)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o terminach realizacji przedsięwzięcia (A14-1)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o zgodności harmonogramu rzeczowo-finansowego z audytem energetycznym (według wzoru A9)doc0.03 MBPobierz
Harmonogram wypłat dofinansowania (A11-1)xlsx0.01 MBPobierz
Efekt ekologiczny OAxlsx0.15 MBPobierz
Definicja i wzór efektu OA-2022pdf0.48 MBPobierz
PR – Ochrona bioróżnorodności i świadczenia ekosystemowe – do umowydoc0.05 MBPobierz
IN-efekt-ekologiczny-nabór-pozostałedoc0.05 MBPobierz
EE-Edukacja ekologiczna efekt ekologicznydoc0.06 MBPobierz
EE-Edukacja ekologiczna (pracownie dydaktyczne)doc0.04 MBPobierz
Pomoc publiczna_Załącznik – PP-3 docx0.08 MBPobierz
Instrukcja-wypełniania-załącznika-PP-3-Pomoc-publicznadocx0.08 MBPobierz
Oświadczenie o braku zmian w pomocy publicznej (PP-4)docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie-o-niewystąpieniu-krzyżowego-finansowania-Podmiotu-2doc0.14 MBPobierz
Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimisdoc0.04 MBPobierz
Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis rozp KE nr 1407 2013xlsx0.08 MBPobierz
Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimisxlsx0.08 MBPobierz
Formularz_informacji-przedstawionych_do_pomocy_de_minimis_UOiGxlsx0.08 MBPobierz