Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Informacje


Wnioskodawca

 

 1. Beneficjentem Programu jest gmina;
 2. Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.
Terminy naboru

 

Wnioski w ramach aktualnego naboru będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

Nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu.

Terminy składania wniosków dla Beneficjentów końcowych określają indywidualnie gminy w ogłoszeniach zamieszczanych na swoich stronach internetowych.

Zakres finansowania

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu albo
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

 

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Dla przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

 

Forma dofinansowania

Dotacja dla gmin ze środków udostępnionych WFOŚiGW w Poznaniu przez NFOŚiGW.

Warunki finansowe

Intensywność dofinansowania dla Beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
 • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.
Przygotowanie wniosku

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Daria Mroskowiak, tel. 61 845 62 33, dmroskowiak@wfosgw.poznan.pl

Barbara Jakszta, tel. 61 845 62 73, bjakszta@wfosgw.poznan.pl

 

Wzory dokumentów i załączniki

Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"pdf0.68 MBPobierz
Wykaz kosztów kwalifikowanychpdf0.51 MBPobierz
Regulamin naboru wnioskówpdf0.24 MBPobierz
Wzór wniosku dla gminpdf0.21 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wnioskupdf0.85 MBPobierz
Metodyka szacowania efektu ekologicznegopdf0.19 MBPobierz
Lista gmin z przekroczeniami PM10 PM2,5pdf0.84 MBPobierz
Harmonogram realizacji przedsięwzięciaxlsx0.02 MBPobierz

Wzór umowy WFOŚiGW - gminypdf0.19 MBPobierz
Wytyczne dla gminpdf0.14 MBPobierz
Harmonogram realizacji przedsięwzięciaxlsx0.02 MBPobierz
Klauzule informacyjne WFOŚiGWpdf0.16 MBPobierz
Wzór wniosku o płatnośćpdf0.27 MBPobierz

Wzór wniosku o płatność dla gminpdf0.27 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćpdf0.72 MBPobierz
Wytyczne do przeprowadzenia kontrolipdf0.20 MBPobierz
Wzór informacji pokontrolnejdocx0.03 MBPobierz