Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Informacje


Wnioskodawca

 

 1. Beneficjentem Programu jest gmina;
 2. Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.
Terminy naboru

 

Wnioski w ramach aktualnego naboru będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

Nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu.

Terminy składania wniosków dla Beneficjentów końcowych określają indywidualnie gminy w ogłoszeniach zamieszczanych na swoich stronach internetowych.

Zakres finansowania

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu albo
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

 

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Dla przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

 

Forma dofinansowania

Dotacja dla gmin ze środków udostępnionych WFOŚiGW w Poznaniu przez NFOŚiGW.

Warunki finansowe

Intensywność dofinansowania dla Beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
 • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.
Przygotowanie wniosku

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Daria Mroskowiak, tel. 61 845 62 33, dmroskowiak@wfosgw.poznan.pl

Barbara Jakszta, tel. 61 845 62 73, bjakszta@wfosgw.poznan.pl

 

Wzory dokumentów i informacje prawne

Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"pdf0.68 MBPobierz
Wykaz kosztów kwalifikowanychpdf0.51 MBPobierz
Regulamin naboru wnioskówpdf0.24 MBPobierz
Wzór wniosku dla gminpdf0.21 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wnioskupdf0.85 MBPobierz
Metodyka szacowania efektu ekologicznegopdf0.19 MBPobierz
Lista gmin z przekroczeniami PM10 PM2,5pdf0.84 MBPobierz
Harmonogram realizacji przedsięwzięciaxlsx0.02 MBPobierz

Wzór umowy WFOŚiGW - gminypdf0.19 MBPobierz
Wytyczne dla gminpdf0.14 MBPobierz
Harmonogram realizacji przedsięwzięciaxlsx0.02 MBPobierz
Klauzule informacyjne WFOŚiGWpdf0.16 MBPobierz
Wzór wniosku o płatnośćpdf0.27 MBPobierz

Wzór wniosku o płatność dla gminpdf0.27 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćpdf0.72 MBPobierz
Wytyczne do przeprowadzenia kontrolipdf0.20 MBPobierz
Wzór informacji pokontrolnejdocx0.03 MBPobierz