Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wody opadowe i roztopowe 2022

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi:
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2) podmioty posiadające osobowość prawną,

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 27.04.2022 r. do 10.06.2022 r.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, szczególnie związane z:

  • budową zbiorników retencyjnych naziemnych;
  • budową zbiorników retencyjnych podziemnych;
  • adaptacją istniejących zbiorników na potrzeby zbiorników retencyjnych;
  • budową instalacji rozsączającej lub nawadniającej, łącznie z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1) – 3);
  • budową instalacji odprowadzającej wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiorników, o których mowa w pkt 1) – 3) łącznie z realizacją tych przedsięwzięć;
  • rozszczelnieniem powierzchni nieprzepuszczalnych (z wyłączeniem dróg i ulic) o minimalnej powierzchni 100 m2;
  • budową, rozbudową, przebudową instalacji do odzysku wody szarej;
  • opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia jako uzupełnienie ww. przedsięwzięć.

Warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia w przypadku przedsięwzięć polegających na rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych jest odprowadzanie, na dzień złożenia wniosku, wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (również poprzez odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na powierzchnię dróg/ulic wyposażonych w kanalizację deszczową lub ogólnospławną).

Warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia w przypadku przedsięwzięć polegających na rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych jest brak zmiany sposobu użytkowania terenu.

Forma dofinansowania

Pożyczka z umorzeniem

Warunki finansowe

1)     finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

2)     pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona do wysokości:

a)   20% udzielonej kwoty, z zastrzeżeniem lit. b) – c) poniżej;

b)   30% udzielonej kwoty na przedsięwzięcia realizowane przez:
– jednostki samorządu terytorialnego,
– spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki posiadają co najmniej 51% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym,
– osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

z zastrzeżeniem lit c) poniżej;
c)    Łączna kwota umorzenia dla jednego przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł 00/100). Dla przedsięwzięć objętych pomocą publiczną, umorzenie pożyczki zostanie udzielone jako pomoc de minimis, zgodnie z limitami wynikającymi z właściwych unijnych aktów prawnych. Dniem udzielenia pomocy publicznej z tytułu umorzenia pożyczki będzie dzień podjęcia Uchwały Zarządu o umorzeniu pożyczki.

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek należy sporządzić w języku polskim zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

 

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

Jędrzej Piątek, tel. 61 845 62 62, jpiatek@wfosgw.poznan.pl

W zakresie analizy zdolności kredytowej i dokumentów finansowych:

Beata Rempińska, tel. 61 845 62 39, brempinska@wfosgw.poznan.pl

Anna Pałczyńska, tel. 61 449 92 56, apalczynska@wfosgw.poznan.pl  

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naborupdf0.30 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wnioskupdf0.43 MBPobierz
Spis załączników do wnioskupdf0.23 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.02 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.60 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.28 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Prognoza bilansu i rachunku wyników (wg wzoru F1, F2)xls0.11 MBPobierz
Wykaz zobowiązań (wg wzoru F3)xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa zobowiązań (wg wzoru F4)doc0.05 MBPobierz

Harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru A1-1)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (wg wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.02 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.62 MBPobierz
Załączniki do umowy pdf0.22 MBPobierz
Harmonogram wypłaty i spłaty pożyczkixlsx0.02 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki umarzalnej Samorząd U-42pdf0.26 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki umarzalnej Podmiot - U-43pdf0.30 MBPobierz
Źródła finansowania (wg wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz
Wniosek w zakresie zmiany wysokości oprocentowania pożyczkidoc0.03 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz