Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Czyste Powietrze dla gmin


Na mocy zawieranych Porozumień dotyczących wspólnej realizacji Programu priorytetowego Czyste Powietrze, gminy mają szansę wspierać swoich mieszkańców w wymianie źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Celem realizacji zadań wynikających z Porozumienia jest lepsza jakość życia lokalnej społeczności związana z poprawą jakości powietrza i zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych.

Porozumienie ustala zasady promocji Programu, zadania gmin związane ze wsparciem mieszkańców jak również zasady pokrywania przez NFOŚiGW kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach Porozumienia.

 

KOMUNIKAT DLA GMIN W SPRAWIE ZASAD OZNAKOWANIA PPCP

Uprzejmie informuję, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwają obecnie prace nad pozyskaniem kolejnego źródła finansowania dla Programu „Czyste Powietrze” z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027(FEnIKS).

W najbliższym czasie, po uzyskaniu tego finansowania, wystąpi konieczność dodania, do już wskazanego obowiązku oznakowana w § 2 ust.1 pkt 21) porozumienia lub aneksu dotyczącego realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, dodatkowo znaków informujących o finansowaniu Programu „Czyste Powietrze” z programu FEnIKS.

W związku z powyższym, po ustaleniu zasad oznakowania dla programu FEnIKS zostaną przygotowane i udostępnione Państwu materiały uzupełnione o to oznakowanie. Do tego czasu uprzejmie prosimy o wstrzymanie się z realizacją obowiązku wynikającego z § 2 ust.1 pkt 21) porozumienia lub aneksu.

O umieszczeniu do pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl odpowiednich wzorów dokumentów oraz sposobie właściwego oznakowania pozostałych materiałów promocyjnych zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

 

MATERIAŁY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE DLA GMIN

Wszystkie obowiązujące materiały informacyjno-promocyjne dla gmin są dostępne do pobrania na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/

 

ZAŚWIADCZENIA WYDAWANE PRZEZ GMINY

Na mocy Ustawy Prawo ochrony środowiska, gminy są zobowiązane do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, które są obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony i najwyższym poziom dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.

Informacje o aktualnym wzorze zaświadczeń dostępne są na stronie: https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/

Info dla gmin

 

REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE – STATYSTYKI DLA GMIN

W nawiązaniu do §2ust.1 pkt 19 aneksu do porozumienia z gminami, WFOŚiGW w Poznaniu udostępnia statystyki dotyczące realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w podziale na poszczególne gminy. Dane obejmują okres od początku trwania Programu do 31.12.2023 r.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 

RANKING GMIN

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym oraz Bankiem Światowym prowadzi ranking najbardziej aktywnych gmin w Programie Czyste Powietrze.

Na którym miejscu w rankingu jest Twoja gmina? Sprawdź tu: https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/

 

FILM INSTRUKTAŻOWY

Gminy mające zawarte Porozumienie i rozliczające koszty obsługi zadań wynikających z Porozumienia, zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym dotyczącym kwartalnych rozliczeń.

https://youtu.be/7APRzJ1eu0c

 

Pliki do pobrania
Wzór Porozumienia bez zachęt z załącznikamizip0.42 MBPobierz
Wzór Porozumienia – nowe zachęty z załącznikamizip1.43 MBPobierz