Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

FEnIKS


Informacja o Projekcie

 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie wielkopolskim uzyskał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest realizatorem projektu „Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie wielkopolskim” na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENX.01.01-IW.01-0008/24, który uzyskał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie wielkopolskim”.

Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa wielkopolskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS:

  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej: (wartość docelowa) 103 680,00 MWh/rok;
  • Szacowana emisja gazów cieplarnianych:

– wartość bazowa 46 300,00 ton równoważnika CO2/rok;

– wartość docelowa 11 040,00 ton równoważnika CO2/rok;

  • Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:

– wartość bazowa 9 520,00 ton równoważnika CO2/rok;

– wartość docelowa 2 420,00 ton równoważnika CO2/rok;

  • Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:

– wartość bazowa 191 410,00 MWh/rok;

– wartość docelowa 75 460,00 MWh/rok;

  • Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:

– wartość bazowa 0 szt.;

– wartość docelowa  26 szt.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 540 000 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 540 000 000,00 zł


Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wychodząc temu naprzeciw udostępnia proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów w programie FEnIKS.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Co można zgłaszać?

Podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących i wykonujących projekty (np. Beneficjentów, Wykonawców).

Czy można przekazać zgłoszenie anonimowo?

Oczywiście istnieje taka możliwość. Takie zgłoszenia również są rozpatrywane. Niemniej w przypadku zgłoszeń, które będą niepełne i nie będzie możliwości kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu uzupełnienia informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać wyjaśnione.

W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

Zasady rozpatrywania przekazanych zgłoszeń:

Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej FEnIKS oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Mechanizm umożliwiający zgłaszanie podejrzenia o niezgodności Projektu Grantowego lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP)

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej podejrzenia o niezgodności Projektu Grantowego lub działań Beneficjenta z KPON lub KPP. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu Grantowego z postanowieniami KPP lub KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej ePUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu i Środowiska (nazwa Instytucji Pośredniczącej) lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nazwa Instytucji Wdrażającej),

3) formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl

4) mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl