Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Efektywność energetyczna i ochrona powietrza 2023

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza jest skierowany do poniższych podmiotów:

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
  • spółdzielni mieszkaniowych,
  • innych podmiotów posiadających osobowość prawną, w tym samorządowych i państwowych osób prawnych,
Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 11.01.2023 r. do 28.02.2023 r.

UWAGA: Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu termin złożenia wniosków został wydłużony do 28.03.2023 r.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania Efektu ekologicznego, w szczególności związane z:

  1. poprawą jakości powietrza oraz ograniczeniem zużycia energii, w tym:

– modernizacją źródeł ciepła;

– zakupem i montażem urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą;

-budową przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy;

– termomodernizacją obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym;

– modernizacją instalacji c.o. lub c.w.u. , pod warunkiem modernizacji źródła ciepła albo ujęciem modernizacji instalacji c.o. lub c.w.u. w audycie energetycznym;

– modernizacją instalacji technologicznych wpływających na poprawę efektywności energetycznej;

– zakupem i montażem rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą;

2. odnawialnymi źródłami energii oraz wspieraniem systemów magazynowania energii, w tym:

– zakupem i montażem instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą;

– zakupem i montażem pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą;

– zakupem i montażem magazynów energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą;

– budową, rozbudową, modernizacją biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą;

– zakupem i montażem urządzeń do produkcji energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu;

3. elektromobilnością, w tym:

– zakupem pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym lub wodorowym;

– zakupem i montażem stacji ładowania pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym lub wodorowym;

4. geotermią niskotemperaturową (budowa, rozbudowa i modernizacja systemów wykorzystujących energię geotermalną), w tym zakupem i montażem:

– gruntowych pomp ciepła,

– gruntowych wymienników ciepła (GWC);

– otworowych wymienników ciepła (OWC);

– sond ciepła;

– instalacji pionowych w palach fundamentowych (termopale);

– instalacji stanowiących uzupełnienie systemu wykorzystującego energię geotermalną, realizowanej łącznie z w/w systemem w ramach niniejszego Naboru, np. instalacji c.o. lub c.w.u.;

5. sieciami ciepłowniczymi, w tym:

– budową, rozbudową, modernizacją sieci ciepłowniczych,

– likwidacją lokalnych źródeł ciepła, podłączaniem obiektów do sieci ciepłowniczej,

– budową węzłów cieplnych;

6. oświetleniem energooszczędnym, w tym:

– modernizacją źródeł światła wewnątrz budynków na energooszczędne;

– modernizacją źródeł światła na terenie nieruchomości na energooszczędne;

– modernizacją źródeł światła ulicznego zgodnie z normą PN – EN 13201:2016;

 

Forma dofinansowania

Pożyczka z umorzeniem

Warunki finansowe
  1. finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
  2. pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona do wysokości:

a) 20% udzielonej kwoty, z zastrzeżeniem lit. b) – c) poniżej;

b) 30% udzielonej kwoty na przedsięwzięcia realizowane przez:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki posiadają co najmniej 51% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym,
  • osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

z zastrzeżeniem lit c) poniżej;

c) Łączna kwota umorzenia dla jednego przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł (słownie: dwóch milionów zł 00/100). Dla przedsięwzięć objętych pomocą publiczną, umorzenie pożyczki zostanie udzielone jako pomoc de minimis, zgodnie z limitami wynikającymi z właściwych unijnych aktów prawnych. Dniem udzielenia pomocy publicznej z tytułu umorzenia pożyczki będzie dzień podjęcia Uchwały Zarządu o umorzeniu pożyczki;

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej

Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Zasady udzielania i umarzania pożyczek są dostępne na: https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnego są dostępne na:  https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Agnieszka Chatłas, tel. 61 845 62 96, agnieszka.chatlas@wfosgw.poznan.pl 

Anna Malanowska, tel. 61 845 62 37, amalanowska@wfosgw.poznan.pl  

Paweł Stanek, tel. 61 845 62 16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl

 

W zakresie pomocy publicznej:

Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

 

W zakresie analizy zdolności kredytowej i dokumentów finansowych:

Beata Rempińska, tel. 61 845 62 39, brempinska@wfosgw.poznan.pl

Anna Pałczyńska, tel. +48 (61) 44-99-256, apalczynska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Zmiana Regulaminu Naborupdf0.16 MBPobierz
Regulamin Naboru pdf0.37 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.35 MBPobierz
Spis załączników do wniosku pdf0.31 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychxlsx0.15 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.63 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Prognoza bilansu i rachunku wyników, wykaz zobowiązań, struktura wiekowa zobowiązań (wg wzoru F1, F2, F3, F4)xlsx0.04 MBPobierz
Wniosek w zakresie zmiany wysokości oprocentowania 2023doc0.04 MBPobierz

Spis załączników do umowypdf0.28 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru A1-1)xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania kosztu przedsięwzięcia (według wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o wyborze wykonawcy (według wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Harmonogram wypłat i spłat rat pożyczki (według wzoru A10)xlsx0.02 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychxlsx0.15 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.65 MBPobierz
Wniosek w zakresie zmiany wysokości oprocentowania 2023doc0.04 MBPobierz
wzór umowy pożyczka umarzalna Samorząd 2023pdf0.29 MBPobierz
wzór umowy pożyczka umarzalna Podmiot 2023pdf0.33 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.18 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz