Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gospodarka odpadami 2022

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,

2) podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

3) innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 01.07.2022 r. do 29.07.2022 r.

Zakres finansowania

Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć, w wyniku których zostanie uzyskany efekt ekologiczny, związanych z:

1) budową, rozbudową lub modernizacją systemów selektywnego zbierania odpadów,

2) budową, rozbudową, modernizacją systemów zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych, systemów do ponownego wykorzystania odpadów (recykling),

3) zakupem infrastruktury niezbędnej do selektywnego zbierania odpadów, zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie, do ponownego wykorzystania odpadów (recykling),

4) budową, rozbudową lub modernizacją systemów związanych z kompostowaniem odpadów organicznych,

5) budową, rozbudową, modernizacją instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii,

6) organizowaniem miejsc, o których mowa w art. 24a ustawy o odpadach,

7) usunięciem i zagospodarowaniem odpadów niewłaściwie składowanych lub magazynowanych wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi (w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów) realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego w trybie wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479) lub na podstawie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

8) innymi przedsięwzięciami związanymi z gospodarką odpadami, w wyniku realizacji których zostanie osiągnięty efekt ekologiczny.

Forma dofinansowania

Pożyczka z umorzeniem

Warunki finansowe

1) finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

2) pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona do wysokości:

a) 20% udzielonej kwoty, z zastrzeżeniem lit. b) – c) poniżej;

b) 30% udzielonej kwoty na przedsięwzięcia realizowane przez:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki posiadają co najmniej 51% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym,

– osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem lit c) poniżej;

c) łączna kwota umorzenia dla jednego przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł 00/100). Dla przedsięwzięć objętych pomocą publiczną, umorzenie pożyczki zostanie udzielone jako pomoc de minimis, zgodnie z limitami wynikającymi z właściwych unijnych aktów prawnych. Dniem udzielenia pomocy publicznej z tytułu umorzenia pożyczki będzie dzień podjęcia Uchwały Zarządu o umorzeniu pożyczki;

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej

Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek należy sporządzić w języku polskim zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Tomasz Werbowski, tel. 61 845 62 52 tomasz.werbowski@wfosgw.poznan.pl

W zakresie analizy zdolności kredytowej i dokumentów finansowych:

Beata Rempińska, tel. 61 845 62 39, brempinska@wfosgw.poznan.pl

Anna Pałczyńska, tel. 61 449 92 56, apalczynska@wfosgw.poznan.pl 

W zakresie pomocy publicznej:

Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

 

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin naborupdf0.31 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wnioskupdf0.43 MBPobierz
Spis załączników do wniosku pdf0.23 MBPobierz
Efekt ekologiczny OPZ-V doc0.16 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.60 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.25 MBPobierz
Prognoza bilansu i rachunku wyników (wg wzoru F1, F2)xls0.11 MBPobierz
Wykaz zobowiązań (wg wzoru F3)xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa zobowiązań (wg wzoru F4)doc0.05 MBPobierz

Harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru A1-1)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (wg wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.06 MBPobierz
efekt ekologiczny OPZ-V doc0.16 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.62 MBPobierz
Spis załączników do umowypdf0.22 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki umarzalnej Samorząd - U42pdf0.26 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki umarzalnej Podmiot - U43pdf0.30 MBPobierz
Źródła finansowania (wg wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz
Wniosek w zakresie zmiany wysokości oprocentowania pożyczkidoc0.03 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowy doc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń doc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowy doc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VAT xlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowego doc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania xlsx0.02 MBPobierz
Harmonogram wypłat i spłat pożyczki xlsx0.02 MBPobierz