Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Modernizacja obiektów pomocy społecznej 2023

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza na potrzeby obiektów pomocy społecznej skierowany jest do podmiotów wskazanych w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej, stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4758), ubiegających się o pomoc finansową dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabór.

W przypadku wyczerpania puli środków, Fundusz może zakończyć nabór w terminie wcześniejszym.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 28.02.2023 r. do godz. 15.00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 28.02.2023 r.

Zakres finansowania

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, związane z:

  1. modernizacją źródła ciepła;
  2. zakupem i montażem instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą;
  3. zakupem i montażem towarzyszących magazynów energii dla instalacji fotowoltaicznej realizowanej w ramach przedsięwzięcia;
  4. modernizacją istniejącego źródła światła na energooszczędne;
  5. budową przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy;
  6. termomodernizacją obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym;
  7. modernizacją instalacji c.o., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła albo ujęciem modernizacji instalacji c.o. w audycie energetycznym;
  8. modernizacją instalacji c.w.u., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła albo ujęciem modernizacji instalacji c.w.u. w audycie energetycznym.
Forma dofinansowania

Dotacja

Pula środków przeznaczona na nabór: 2 000 000,00 zł

Warunki finansowe

Kwota pomocy finansowej w formie dotacji może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 200 000,00 zł.

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej

Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login

Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

 

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Zasady udzielania i umarzania pożyczek są dostępne na: https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnego są dostępne na:  https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Dla przedsięwzięć obejmujących wyłącznie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej:

Adrian Zawadzki, tel. 61 845 62 77, azawadzki@wfosgw.poznan.pl

Michał Bugajny, tel. 61 845 62 74, mbugajny@wfosgw.poznan.pl

Dla Pozostałych przedsięwzięć:

Agnieszka Chatłas, tel. 61 845 62 96, achatlas@wfosgw.poznan.pl 

Anna Malanowska, tel. 61 845 62 37, amalanowska@wfosgw.poznan.pl 

Paweł Stanek, tel. 61 845 62 16, pstanek@wfosgw.poznan.pl

W zakresie pomocy publicznej:

Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Zmiana Regulaminu Naborupdf0.75 MBPobierz
Regulamin Naborupdf0.31 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.30 MBPobierz
Spis załączników do wnioskupdf0.24 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychxlsx0.15 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.64 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz

Spis załączników do umowypdf0.24 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy (wg wzoru A1-2)xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania kosztu przedsięwzięcia (według wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o wyborze wykonawcy (według wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą -wykonawcami (według wzoru A 19)docx0.02 MBPobierz
Harmonogram wypłat dotacji (według wzoru A11)xlsx0.02 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychxlsx0.15 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.66 MBPobierz
Umowa dotacji 2023pdf0.27 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.18 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz