Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w ramach programu Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

Informacje


Wnioskodawca

Nabór adresowany jest odpowiednio do podmiotów (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujących się na liście w ramach Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – na podstawie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Klimatu i Środowiska, zaakceptowanej przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z Ogólnopolskim programem finansowania służb ratowniczych., zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:

IV.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, w tym doposażanie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 27.06.2022 r. do 30.09.2022 r.

Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 30.09.2022 r. do godz. 15:00.

Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy przesłać do 30.09.2022 r. do godziny 23:59.

O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zakres finansowania

Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in.:

1) nowych samochodów specjalistycznych dla potrzeb ratownictwa górskiego i wodnego lub ratowniczo-gaśniczych, w rozumieniu w art. 2 pkt. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),

2) nowego (nieużywanego) sprzętu specjalistycznego wyprodukowanego nie później niż w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok jego zakupu.

Forma dofinansowania

Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w formie dotacji na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Warunki finansowe

1) Intensywność dofinansowania – do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i wfośigw.

2) Koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że niekwalifikowane są koszty nabycia środków trwałych w formie leasingu.

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków:  https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Programie priorytetowym oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy:

 

Kontakt w sprawie rozliczenia umowy:

664 921 363

rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikamipdf0.29 MBPobierz
Instrukcja wypełniania załącznika PP-3pdf0.30 MBPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisxlsx0.07 MBPobierz
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych część 1pdf0.58 MBPobierz
Oświadczenie o niewypowiedzeniu Wnioskodawcy lub nierozwiązaniu z nim umowydoc0.14 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o wywiązaniu się z zobowiązań publicznoprawnychdoc0.14 MBPobierz
Oświadczenie o wywiązaniu się z zobowiązań cywilnoprawnychdoc0.14 MBPobierz
Wytyczne stosowania k.c.pdf0.32 MBPobierz
Załącznik PP-3 Pomoc publiczna 2022docx2.46 MBPobierz
Karta naboru Duży Strażak 2022docx0.02 MBPobierz

A1-2B Harmonogram dotacja przedsięwzięcia v2021-3-1-3xlsx0.02 MBPobierz
A3-1 Oświadczenie o wyborze wykonawcy v2022-2-1docx0.03 MBPobierz
A15 Oświadczenie o ujęciu w planie finansowym 2doc0.03 MBPobierz
A19 Oświadczenie dotyczące umów v2022-1docx0.02 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VAT xlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowego doc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania xlsx0.02 MBPobierz