Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Banki w Programie Czyste Powietrze


Banki w Programie Czyste Powietrze

Od 6.07.2021 r. trwa nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Dotacją tą są objęte przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Więcej informacji o Programie, w tym osobach uprawnionych do składania wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania, a także kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinansowania na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Gdzie składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW https://www.wfosgw.poznan.pl/ i podlega bieżącej aktualizacji.
Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Dla kogo dofinansowanie
Beneficjentem Programu może zostać osoba fizyczna, która :
1. Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
2. W Części 1 Programu dla podstawowego poziomu dofinansowania – o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).
albo
w Części 2 Programu dla podwyższonego poziomu dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
1. kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
2. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym, co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych zgodnych z załącznikiem 2 lub 2a do Programu, oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Link do strony czystepowietrze.gov.pl, na której zamieszczona jest lista banków: https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/