Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Program priorytetowy „AGROENERGIA”

Informacje


Wnioskodawca

1.Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

2.Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)

Terminy naboru

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia 01.10.2021 r. do czasu rozdysponowania puli środków.

Informujemy, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosgw.poznan.pl.

Zakres finansowania

1. Wsparciem finansowym objęte będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu::

  1. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
  2. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
  3. pomp ciepła o mocy: 10 < kW ≤ 50, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  4. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,
    służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Forma dofinansowania

1. Dotacja ze środków NFOŚiGW
2. Pożyczka zwrotna ze środków WFOŚiGW w Poznaniu jako uzupełnienie dotacji do wysokości środków własnych w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania pożyczki znajdują się na stronie Funduszu:
https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/nabor-wnioskow-w-trybie-ciaglym-obowiazujacy-od-14-03-2022-r/

Warunki finansowe

Pomoc udzielana w formie dotacji do 13% lub do 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (w zależności od mocy instalacji), zgodnie z poniższą tabelą:
Dofinansowanie w formie dotacji:

moc instalacji [kW] procentowy udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000

W przypadku instalacji hybrydowej dofinansowanie może zostać powiększone o 10 tys. zł.
Dla magazynów energii dofinansowanie może zostać udzielone do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Przygotowanie wniosku

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie:
https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.

2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu:
WFOŚiGW w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań
lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
/wfosgwpoz/skrytka lub /wfosgwpoz/SkrytkaESP

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Wzory dokumentów i załączniki

Program Priorytetowy Agroenergiapdf0.86 MBPobierz
Zaktualizowany Program Priorytetowy Agroenergia – obowiązujący od 13 lipca 2022 r. pdf6.97 MBPobierz
Regulamin naboru wnioskówpdf0.30 MBPobierz
Zaktualizowany Regulamin naboru wniosków – obowiązujący od 13 lipca 2022 r. pdf0.30 MBPobierz
Spis załączników wymaganych do wniosku - zaktualizowanypdf0.16 MBPobierz
Formularz związany z pomocą publicznąxlsx0.08 MBPobierz
Zakres audytu energetycznego - Agroenergiapdf0.20 MBPobierz
Załącznik AG-1 oświadczenie Wnioskodawcy - prowadzenie działalności rolniczejpdf0.11 MBPobierz
Załącznik AG-2 oświadczenie dotyczące instalacjipdf0.13 MBPobierz
Załącznik AG-3 oświadczenie współmałżonkapdf0.16 MBPobierz
Załącznik AG-4 oświadczenie współwłaścicieli nieruchomościpdf0.15 MBPobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ xlsx0.02 MBPobierz
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność oraz wymagane załączniki do wniosku o płatnośćpdf0.11 MBPobierz
Wzór protokołu odbioru robót docx0.03 MBPobierz
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi