Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków w trybie ciągłym (obowiązujący od 14.03.2022 r.)

Informacje


Wnioskodawca

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2) inne osoby prawne
3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
4) osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą

Terminy naboru

Nabór w trybie ciągłym

Zakres finansowania

Nabór Wniosków o pomoc finansową ze środków Funduszu, zwany dalej „Naborem” i „Wnioskami” ma charakter ciągły i dotyczy przedsięwzięć o których mowa w art. 400b ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Do Kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się:
1) koszty dostaw, robót budowlanych i usług niezbędnych do uzyskania Efektu ekologicznego z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, za koszty kwalifikowane uznaje się koszty kwalifikowane wskazane w poszczególnych programach priorytetowych, na podstawie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Forma dofinansowania

Pożyczka zwrotna w całości
Pożyczka na zachowanie płynności finansowej

Warunki finansowe

1) finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej
Funduszu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/loginWniosek należy sporządzić w języku polskim zgodnie z ”Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.
Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, należy wraz z załącznikami wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu.

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Zasady udzielania i umarzania pożyczek są dostępne na: https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnego są dostępne na:  https://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-dzialalnosci-funduszu/

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza:
Agnieszka Chatłas, tel. 61 845 62 96, achatlas@wfosgw.poznan.pl
Paweł Stanek, tel. 61 845 62 16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl
Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej:
Tomasz Werbowski, tel. 61 845 62 52, tomasz.werbowski@wfosgw.poznan.pl
W zakresie analizy zdolności kredytowej i dokumentów finansowych:
Beata Rempińska, tel. 61 845 62 39, brempinska@wfosgw.poznan.pl
W zakresie pomocy publicznej:
Anna Romanowska, tel. 61 845 62 71, aromanowska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naboru wniosków w trybie ciągłym 2022pdf0.32 MBPobierz
Zmiana Regulaminu Naboru wniosków w trybie ciągłympdf0.91 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wniosku pdf0.43 MBPobierz
Spis załączników do wniosku pdf0.26 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.93 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.63 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.30 MBPobierz
Prognoza bilansu i rachunku wyników (wg wzoru F1, F2)xls0.11 MBPobierz
Wykaz zobowiązań (wg wzoru F3)xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa zobowiązań (wg wzoru F4)doc0.05 MBPobierz
Oświadczenie BIG InfoMonitorpdf0.14 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku pomostowego 2022pdf0.42 MBPobierz
Wzór wniosku pomostowegodoc0.26 MBPobierz
Załącznik - forma prawna Wnioskodawcypdf0.21 MBPobierz

Harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru A1-1)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Druki efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.93 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip0.66 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (wg wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Harmonogram wypłaty i spłaty pożyczkixlsx0.02 MBPobierz
Załączniki do umowypdf0.23 MBPobierz
Harmonogram wypłaty i spłaty pożyczki pomostowejxlsx0.02 MBPobierz
Plan wystąpieńdoc0.06 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki nieumarzalnej Samorząd - U18pdf0.24 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki nieumarzalnej PODMIOT - U24pdf0.28 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki nieumarzalnej dofinansowanej ze środków UE Samorząd - U25pdf0.24 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki nieumarzalnej dofinansowanej ze środków UE PODMIOT - U26pdf0.29 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki płatniczej dofinansowanej ze środków UE Samorząd - U27pdf0.25 MBPobierz
Szablon umowy pożyczki płatniczej dofinansowanej ze środków UE PODMIOT - U29pdf0.29 MBPobierz
Źródła finansowania (wg wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz
Wniosek w zakresie zmiany wysokości oprocentowania pożyczkidoc0.04 MBPobierz
Wzór umowy - Pożyczka nieumarzalna Samorząd 2023pdf0.26 MBPobierz
Wzór umowy - Pożyczka nieumarzalna Podmiot 2023pdf0.30 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowy doc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń doc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowy doc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VAT xlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania xlsx0.02 MBPobierz