Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rozlicz


NABÓR 2023

Wypłata przyznanego dofinansowania następuje w formie refundacji, na wskazany we wniosku o dofinansowanie rachunek bankowy.
W celu wypłaty dofinansowania w formie refundacji, Beneficjent powinien złożyć prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o płatność (wraz z załącznikami). Dokumenty należy złożyć po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, jednak nie później niż do 31.07.2024 r. Brak złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność we wskazanym terminie będzie skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.
W przypadku budynków nowo budowanych, wraz z wnioskiem o płatność należy przedłożyć dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania (oddanie budynku do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie albo poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia).
Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie papierowej na adres Funduszu albo złożyć przez e-puap (w formie skanów dokumentów) na elektroniczną skrzynkę podawczą Funduszu (/wfosgwpoz/SkrytkaESP). Dokumenty przesyłane w innej formie są traktowane jako niezłożone i nie będą podlegały weryfikacji.

NABÓR 2021 | NABÓR 2020

NABÓR 2021

Wypłata przyznanego dofinansowania następuje w formie refundacji, na wskazany we wniosku o dofinansowanie rachunek bankowy.

W celu wypłaty dofinansowania w formie refundacji, Beneficjent powinien złożyć prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o płatność (wraz z załącznikami). Dokumenty należy złożyć w terminie 10 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia. Brak złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność we wskazanym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

W przypadku budynków nowo budowanych, wraz z wnioskiem o płatność należy przedłożyć dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania (oddanie budynku do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie albo poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia).

Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie papierowej na adres Funduszu albo złożyć przez e-puap (w formie skanów dokumentów) na elektroniczną skrzynkę podawczą (/wfosgwpoz/SkrytkaESP). Dokumenty przesyłane w innej formie są traktowane jako niezłożone i nie będą podlegały weryfikacji.

NABÓR 2020

Informacja dot. budynków nowo budowanych

W przypadku nieruchomości na której znajduje się budynek nowo budowany wypłata środków przyznanych w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024 może nastąpić jedynie po oddaniu budynku do użytkowania. Oddanie budynku do użytkowania należy udokumentować poprzez przedstawienie Funduszowi kopii ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie albo kopii zaświadczenia właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Pliki do pobrania

Wniosek o płatnośćxlsx0.02 MBPobierz
Wzór protokołu odbiorudocx0.02 MBPobierz
Wzór oświadczenia o samodzielnym montażudocx0.02 MBPobierz

Wniosek o płatnośćxlsx0.02 MBPobierz
Wzór protokołu odbiorudocx0.02 MBPobierz
Wzór oświadczenia o samodzielnym montażudocx0.02 MBPobierz

Wniosek o płatnośćxlsx0.02 MBPobierz
Wzór protokołu odbiorudocx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o samodzielnym montażudocx0.02 MBPobierz
Oświadczenie współmałżonkadocx0.13 MBPobierz