Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków w trybie ciągłym

Informacje


Wnioskodawca

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2) inne osoby prawne
3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
4) osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą,

Dziedzina finansowania

Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i przyrody, o których mowa w art. 400b ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Terminy naboru

Nabór w trybie ciągłym

Zakres finansowania

Do Kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się:
1) koszty dostaw, robót budowlanych i usług niezbędnych do uzyskania Efektu ekologicznego z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, za koszty kwalifikowane uznaje się koszty kwalifikowane wskazane w poszczególnych programach priorytetowych, na podstawie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Forma dofinansowania

Pożyczka.

Warunki finansowe

Do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

Przygotowanie wniosku

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Kontakt

Paweł Stanek
tel. 61 845 62 16
pstanek@wfosgw.poznan.pl
W zakresie analizy zdolności kredytowej i dokumentów finansowych:
Beata Rempińska
tel. 61 845 62 39
brempinska@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i załączniki

Regulamin naborupdf0.29 MBPobierz
Wymagania technicznepdf0.30 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikamipdf0.41 MBPobierz
Wzory druków efektów rzeczowo-ekologicznychzip0.28 MBPobierz
Wzory druków związanych z pomocą publicznązip1.11 MBPobierz
Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania Podmiotudoc0.14 MBPobierz
Informacja Beneficjenta końcowego Wnioskodawcypdf1.46 MBPobierz
Spis załączników wymaganych do wnioskupdf0.18 MBPobierz
Instrukcja przygotowania wniosku pomostowego 2020pdf0.26 MBPobierz
Wzór wniosku pomostowegodoc0.25 MBPobierz
Załącznik - forma prawna Wnioskodawcypdf0.21 MBPobierz

Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie (według wzoru A15)doc0.03 MBPobierz
Informacja o numerach rachunków bankowych (według wzoru A5)doc0.04 MBPobierz
Oświadczenie o podatku od towarów i usług VAT (według wzoru A4)xlsx0.02 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięcia (według wzoru A2)xlsx0.02 MBPobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia (według wzoru A1-1)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o trybie wyboru wykonawcy (według wzoru A3-1)docx0.03 MBPobierz
Harmonogram wypłat i spłat pożyczki (według wzoru A10)xlsx0.02 MBPobierz
Struktura kapitałowa podmiotu (według wzoru A18)xlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o opłacaniu składek ZUS (według wzoru A17)doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego (według wzoru A16)doc0.03 MBPobierz
Prognoza finansowa (bilans, rachunek wyników) według wzorów F1, F2xls0.10 MBPobierz
Wykaz zobowiązań wobec jednostek finansowych (według wzoru F3)xlsx0.01 MBPobierz
Struktura wiekowa wszystkich zobowiązań (według wzoru F4)doc0.05 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami (według wzoru A19)docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o terminach realizacji przedsięwzięcia (według wzoru A14)doc0.03 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OW-I-oczyszczalnia_modernizacja)xlsx0.03 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OW-II-oczyszczalnia_zwiększenie_ przepustowości)xlsx0.02 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OW-III-oczyszczalnia_nowobudowana)xlsx0.03 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OW-ks-kanalizacja_sanitarna)xlsx0.02 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OW-kd-kanalizacja-deszczowa)xlsx0.03 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OA – ochrona powietrza i OZE)xlsx0.15 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OPZ-I-regionalne_instalacje_przetwarzania_ odpadów)doc0.03 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OPZ-III-rekultywacja_składowiska)doc0.03 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OPZ-IV-selektywna_zbiórka)doc0.04 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: GW-gospodarka_wodna)doc0.05 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: UW uzdatnianie wody)xlsx0.02 MBPobierz
Karta efektu ekologicznego (według wzoru: OW-kd – deszczówka)xlsx0.02 MBPobierz
Pomoc-publiczna_Załącznik-PP-3docx0.08 MBPobierz
Instrukcja-wypełniania-załącznika-PP-3-Pomoc-publicznapdf0.64 MBPobierz
Oświadczenie-o-braku-zmian-do-pomocy-publicznej_Załącznik-PP-4docx0.02 MBPobierz
Oświadczenie-o-niewystąpieniu-krzyżowego-finansowania-Podmiotu-2doc0.14 MBPobierz
Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimisxlsx0.08 MBPobierz
Formularz_informacji_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_-_rozp_KE_nr_1407_2013_od_dnia_15112014xlsx0.08 MBPobierz
Formularz-informacji-do-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie-lub-rybołówstwiedoc0.04 MBPobierz
Formularz_informacji-przedstawionych_do_pomocy_de_minimis_UOiGxlsx0.08 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeń umówdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnego od 01.07.2021 r.docx0.05 MBPobierz