Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ankieta dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”


Opublikowano: 22.06.2022

W czerwcu 2022 r. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeprowadzają ankiety telefoniczne wśród Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Ankieta ma na celu pozyskanie kluczowych informacji dotyczących oszczędności w gospodarstwie domowym z tytułu opłat za ogrzewanie budynku, po przeprowadzonej inwestycji w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Uzyskane odpowiedzi oraz uwagi będą wykorzystane w celu poprawy Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 

Dziękujemy za Państwa pomoc w wypełnieniu ankiet.

 

Klauzula informacyjna w związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, NIP: 7781134790, REGON: 301313654, tel.: 61 845 62 00, adres e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl, dalej zwany „Administratorem”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@wfosgw.poznan.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy efektywności ekologicznej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród beneficjentów ww. programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda na nagrywanie rozmowy) i c) Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.